You are hereImák

Imák


Mennyei Atyám!

Hálát adok az egészséges pihenésért, amellyel megajándékoztál.
Újraébredt lelkem legyen egészen a Tiéd!
Ezen a napon úgy akarok járni-kelni, mint Te: mindenütt jót akarok cselekedni.
Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit Te küldtél hozzám.
Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tekintetemből pedig a krisztusi szeretet sugározzék reá.
Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna!

Add, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam élni magam mások helyzetébe!
Add, hogy sohase veszítsem el önuralmamat, és ne legyek barátságtalan vagy sértő!
Add meg, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és éljen bennem szikrányi humor, hiszen erre olyan nagy szükség van a szomorú világban!
Végül add meg, hogy mindenkit legalább egy parányit vezessek közelebb szent Fiadhoz a Szűzanya által! 

XXIII. János pápa reggeli imája

 

Oltalmad alá futunk Istennek Szent Anyja,

könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején,

hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől,

mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz,

mi Asszonyunk, mi közbenjárónk, mi Szószólónk!

Engeszteld meg nekünk Szent Fiadat,

ajánlj minket Szent Fiadnak,

mutass be minket Szent Fiadnak. Ámen

     

 

                                                 + + +

 

Égi Édesanyánk, Világ Királynője!

Nevednek erejével zúzd össze a Sátánt

minden eszközével együtt !

Belőlünk pedig nevelj szenteket 

a kegyelem által.

Győzd le bennünk a világ szellemét 

és győzd meg átalunk a világot,

hogy minél előbb eljöjjön Jézus Szíve országa

a Te Szeplőtelen Szíved által, akié vagyunk egészen. Amen

 

+ + +

 

Szűz Szülője Istennek,engedd, hogy Tied legyek!                                          

Tied életben és halálban,

Tied jó és balsorsban!

Tied küzdve, szenvedve,

Tied most és örökre!

Szűz Szülője Istennek,

Engedd, hogy Tied legyek!

     x

Anyám, benned bízom és remélek!

Anyám, te utánad epedek.

Anyám, Te jóságos, kegyelmezz,

Anyám, Te hatalmas, védelmezz!

Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni!

Anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni!

Anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni!

Hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas!

Fogsz is segíteni, ó, irgalmas!

Kell is segítened, ó, hűséges!

Fogsz is segíteni, ó, kegyelmes!

    x

Anyám, Te vagy a kegyelmek Anyja,

szomorúak vígasztalója,

bűnösök oltalma, menedéke,

Föld reménye, menny ékessége!

Ki kérte még segélyedet hasztalanul?

Ki távozott tőled meghallgatatlanul?

    x

Azért bizton mondom minden szenvedésben:

Mária mindig segít, minden időben!

Biztosan állítom életben s halálban:

Mária mindig segít, minden balsorsban.

Azért hiszem, s meg is halok e hitemben,

Hogy Veled leszek, ó, Anyám fenn az égben!

                                     

+ + +                     

 

Remete Szent Pál,

Boldog Özséb atyánk és

Pálos Mindenszentek,

könyörögjetek érettünk! Amen

+ + +

A SZENT SEBEK RÓZSAFŰZÉRE

Amit az Úrtól kaptunk Marie Marthe Chambon nővér által)

 

A közönséges rózsafűzéren imádkozható.

(Közös ima esetén a vastagon szedett rész a felelet az előimádkozó szavaira).

 

A keresztre: Jézus Krisztus, ISTENI Megváltónk, légy irántunk és az egész világ iránt kegyelmes és irgalmas.

A nagy szemekre: (a Miatyánkok helyett) Örök Atya! felajánlom Neked a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Sebeit, hogy lelkünk sebei begyógyuljanak.

A három egymásmelletti kis szemre:

1. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk – és az egész világnak. Ámen.

2. Kegyelmezz és irgalmazz nekünk Jézusom a jelen veszedelemben; -födj be minket drága Szent Véreddel. Ámen.

3. Örök Atya! Mutasd meg nekünk irgalmasságodat – a Te egyszülött Fiad, Jézus Krisztusnak Vére által. Ámen.

A tizedekben lévő kis szemekre: (az Üdvözlégyek helyett) Jézusom, Szent Sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!

 

Befejezésül: (háromszor): Örök Atya! Mutasd meg nekünk irgalmasságodat a Te Fiad, Jézus Krisztus Vére által. Ámen.