You are hereAve Regina 2014. IV. évfolyam 5.szám KARÁCSONYI IDŐ

Ave Regina 2014. IV. évfolyam 5.szám KARÁCSONYI IDŐ


 

AVE REGINA!

A Magyarok Nagyasszonya bazilika és a Boldog Özséb kolostor hírharangja

2014. IV. évfolyam 5.szám 


 

 

 

KARÁCSONYI IDŐ


Tartalom

 

  •  P. Vizi András perjel-plébános beszámolója a Magyarok  Nagyasszonya bazilika 2014. évi működéséről
  •  Hírek
  •  Anyakönyvi hírek

 

 

„Ujjongjatok az Úrnak minden földek, szolgáljatok az Úrnak örvendezve: járuljatok színe elé vidám énekszóval”/Zs 99(100) 1-2/

 

Isten legnagyobb dicsőségére befejeződött a 2014-es esztendő.Mindenekelőtt a köszönet-nyilvánítással  kezdem a hálaadást.

 Megköszönöm ifj. Emmer István kántor úrnak éves szolgálatát és segítségét. Köszönöm, hogy szép orgonajátékával napról napra ünnepélyessé teszi a szentmiséket. Isten áldja meg érte! Köszönöm édesanyjának,  Emmerné Valika néninek az egyházi ruhák és az oltárterítők rendben tartását.

Köszönöm a templom takarítóinak heti fáradozását. Jó érzés belépni a tiszta, rendezett templomba. Isten áldása kísérje őket.

Köszönöm a rózsafüzér társulat imáit és nagylelkű anyagi támogatását.

Köszönöm Zsombok Lászlónak és Pierer Zoltánnak, hogy napi szinten a bazilika és a pálos közösség szolgálatára vannak a gyakorlati teendők végzésében. Piererné Mártikának a bazilika földíszítésében  van elévülhetetlen érdeme, köszönet érte! Ugyancsak sok segítséget kaptunk Demcsik Dánieltől a tavaszi kerti munkálatok végzéséhez.

Zsombokné Stedra Katalin,  Demcsik Bernadett a liturgiai szolgálatban nyújtott segítséget. Köszönöm, hogy fölolvasásukkal segítették tolmácsolni Isten igéjét. S nemkülönben köszönet illeti a ministránsokat oltárszolgálatukért.

A liturgiai szolgálatban nagy segítségemre volt Takács Péter börtönlelkész, nemkülönben a felnőtt hittan tartásában. Köszönöm áldozatos munkáját.

A bazilika ebben az évben is komoly forgalmat bonyolított le – erről a későbbiekben lesz még szó -, a vendéglátásban Jaczenkó Rózsika, Bezeczky Erzsike, Pomaházi Katika voltak segítségünkre, de nagyon köszönöm mindazoknak a kedves híveknek a segítségét – Jolika néninek, Etus néninek, Pötyikének és a többieknek mind -, akik az ünnepi alkalmakra egy-egy tálca süteménnyel kedveskedtek a zarándokoknak.

Külön köszönet illeti  az  engesztelő virrasztás szolgálattevőit – Dr. Völgyesi Leventét, Suba Attilát, Pazsiczky Imrét, Germuska Györgyöt -,  akik napi munkájuk végeztével  havonta rendszeresen utaznak Márianosztrára Budapestről, Gödöllőről, Vámosmikoláról és késő éjszaka térnek haza.

Köszönöm a Márianosztrai Önkormányzatnak  – kivált Kiss László polgármester úrnak –,  a Márianosztrai Börtön és Fegyház  vezetőségének – kiemelten Biczó László dandárparancsnok úrnak -, a márianosztrai iskola igazgatónőjének, Himmerné Évának, önzetlen és folyamatos segítségét. A hitoktatást az óvódában és az iskolában Saliné Petyerák Melinda végzi. Köszönöm munkáját!

 Gazdálkodás

Egyházközségünkben 60-an fizettek egyházközségi fenntartást. A vasárnapi és ünnepnapi perselyadományok  - idetartoznak az engesztelő imanapok és zarándokok adományai is -  segítenek a templom fenntartásában. Jelenleg minden  számlánk és minden anyagi vállalkozásunk ki van fizetve.

 Szentségek kiszolgáltatása

Templomunkban 2014-ben  12  keresztelés történt, ezek közül   9 fiú és  3 lány. Márianosztrai illetékességű mindössze  4 gyermek volt.

Négy pár kötött szentségi  házasságot a bazilikában, ebből  két pár volt márianosztrai.

Hét egyházi temetés volt a falunkban, 5  férfi és 2  nő tért meg a Teremtőjéhez, közülük mindösszesen ketten részesültek a szentségekben.

Első szentáldozásra ebben az évben nem jelentkeztek gyermekek.

Személyi változások 

A Magyar Pálos Rend új tartományfőnöke júliustól P. Csóka János. P. Bátor Botond emeritus tartományfőnök a  budapesti kolostorba került, onnan viszont P. Hesz Attilát helyezték Márianosztrára. Pünkösd óta Roman Majewszki atya, a czestochowai kolostor emeritus perjele tölti nálunk szabadságát, de emellett szolgálatára van közösségünknek és a kedves híveknek.

 Látogatottság

 Bejelentett látogatóink száma a nyári hónapokban és a Boldogságos Szűz Mária ünnepei körüli időben megélénkültek.  Éves szinten látogatóink száma eléri a 10.000 főt.

Éppen  negyedik éve annak, hogy a hazai és külföldi érdeklődők tájékoztatására elindult a honlapunk. Az elmúlt évben (2013. december 30.-2014.december 30-.) 10.583 alkalommal nyitották meg a honlapunkat, ezzel a honlap látogatottsága megközelíti a 43.000-et. Rendszeres olvasóink száma az összlátogatottság 39, 9 %-a. Látogatónk 36.628 oldalt tekintettek meg, olvastak el az elmúlt 12 hónapban, átlagosan négy percet töltöttek el a honlap előtt. Országonkénti bontásban: hazánkon kívül Szlovákiából és Romániából volt a legtöbb kedves látogatónk, de negyedik helyen Brazília (!) áll 135, majd az USA következik  127 megkereséssel. Lengyelországból  54, Németországból 52, Olaszországból 46, míg Szerbiából 36 alkalommal nyitották meg a honlapot. A városok közül Budapest áll az első helyen, majd Szentendre, Vác, Gödöllő, Pécs, Szekszárd és Bratislava következik.(forrás: Google Analytics) Örvendetes módon a tájékozódáson túl egyre többen keresik föl  a honlapot tudományos céllal.

 Munkálatok

Megtörtént a plébánia udvarának fölkövezése, a  garázs előtti rész betonozása. Egy több célra alkalmas fedett teraszt is kialakítottunk az udvaron. Jelenleg is folyamatban van a Kálvária-domb megtisztítása, rendbe tétele.

 Tervek

Tervezzük a bazilika szentélyének kifestését, ami a tetőszerkezet meghibásodása miatt bekövetkezett beázás következtében vált aktuálissá. Ugyancsak tervbe vettük a kripta lejáratának méltóbb kialakítását.

Terveink között szerepel továbbá a plébániai élet fölpezsdítése. Jövőre indul megint első szentáldozásra fölkészítő csoport a plébánia szervezésében. Negyedévenként közös programot szeretnénk szervezni a hívekkel

 

Rendtársaim nevében is kívánok mindenkinek hitben, reményben, szeretetben és jó egészségben megélt új esztendőt!

 András atya 


Hírek

P. Vizi András triduumot tartott a miskolci minoritáknál 2014. december 19-21-ig.


Anyakönyvi hírek

 SZABÓ  Lajos  

életének  75 évében megtért teremtőjéhez 2014. 11.26-dikán.

Isten nyugosztalja!