You are hereAVE REGINA 2013.III. évfolyam 3.sz. Pünkösd

AVE REGINA 2013.III. évfolyam 3.sz. Pünkösd


Ave Regina! 

A márianosztrai Magyarok Nagyasszonya Bazilika és

a Boldog Özséb kolostor hírharangja

___________________________________________________________________________________________________________________________

2013.III. évfolyam 3.sz. 

Pünkösd

Május, a Boldogságos Szűz Mária hónapja

__________________________________________________________________________________________


     Az Úr Jézus föltámadása fölött érzett határtalan boldogság után, miközben izgatott lélekkel várjuk  a megígért vigasztaló Szentlélek eljövetelét, örvendezünk a Boldogságos Szűz Máriának.

    Az Egyház a középkortól kezdve május havát Isten szent anyja dicsőítésének szenteli. A hagyomány  szerint a XIII. században élt X. Alfonz kasztíliai és leonei király kötötte össze ezt a csodálatos hónapot a Boldogságos Szűzanya dicsőítésével. (X. Alfonz felesége egyébként II. András magyar király unokája volt, Árpádházi Jolanta leánya.)

    A XVI. századtól általánossá vált a keresztény világban Néri Szent Fülöp buzdítására a  Pünkösd havi Mária-tisztelet.

    VII. Pius pápa 1815-ben kelt brévéjében bizonyos föltételekhez kötve még búcsút is engedélyezett mindazoknak, akik  májusban életük központjába állítják Égi Édesanyánkat.Más egyéb mellett föltétele ennek, hogy naponta vegyen részt szentmisén, s imádkozza az ezt követően elhangzó lorettói litániát.

    A litánia különféle szándékokra elmondott alázatos könyörgés. A legősibb litánia a keresztelési szertartás és a haldoklók mellett elmondott lélekajánlás könyörgéseiből állandósult Mindenszentek  litánia, s ez az imádságos könyörgés lett az alapja - többek között - a lorettói litániának.

   De miért éppen lorettói?

    Loreto kicsinyke falu Olaszország középső részén, Anconától 25 km-re, az Adriai-tenger közelében.

   A hagyomány szerint a Boldogságos Szűz Mária házát  angyalok röpítették  1291 májusában  a Magyar Királysághoz tartozó Rijeka melletti Tersattoba. A helybeliek elbizakodottsága miatt azonban az angyalok  három év múlva továbbvitték a házat Itáliába, egy kies babérligetbe - latin neve lauretum, olaszul loreto -, az Adriai-tenger közelébe. Mint minden hagyománynak, ennek is igazolható alapja van,  csak imádsággal is fölvértezett idő és kitartás kérdése a bizonyítás.

   A loretoi Szent Ház valóban különleges építmény, ugyanis nincsenek alapjai, egészen egyszerűen a középkori országúton áll! Az 1960-as években a ház  kövein, s altalaján végzett vizsgálatok egyértelműen megállapították, hogy azok a Szentföldről származnak, sőt egyes köveken olyan bevésések találhatóak, amelyeknek párja a názáreti Angyali Üdvözlet barlangban lelhető föl. Az egyik ilyen fölirat - Ó, Jézus Krisztus Isten fia - görög és két héber betűből (lamed és vau) áll.Találtak még a kövek között öt textilkeresztet, amiket a keresztes lovagok viseltek.

  Jézus korában a házakat (s az istállókat nem különben) barlangok elé építették.Még Szent Ferenc is látta a Boldogságos Szűz Mária házát Názáretben "melyben az Ige testté lett", amikor 1219-ben a Szentföldre zarándokolt, aztán a barlang elé épített három oldalú háznak nyoma veszett, csak a barlang maradt.

   A Vatikán egyik  levéltárosa már 1900-ban megtalált a titkos levéltárban egy dokumentumot, de csak 1985-ben lett a tudományos világ számára elérhető, s e szerint tényleg az angyalok, azaz az Angeli család mentette meg a házat 1291-ben, amikor a Szentföld végleg török fennhatóság alá került.

   A család akkori feje Niképhorosz Angelosz Epirosz uralkodója volt, aki Támár nevű lányát a nápolyi király fiához, nevezett Tarantói Fülöphöz adta feleségül, s a hozomány része - ezt tartalmazza a vatikáni irat - " a szent kövek, melyeket Isten Szent Anyjának, Nagyasszonyunknak házából hoztak el".

   A  babérligeti ház fölé templom épült, s így az Angyali üdvözletről nemcsak a Szentföldön, de Loretoban is megemlékezhetünk.

   Erről a helyről kapta nevét az Istenszülő Szűzet dicsőítő litánia, amit estéről estére örvendező lélekkel imádkozunk májusban, a nosztrai Bazilikában pedig minden hónap 13-dikán, az engesztelő virrasztásokon is. 

-vjmm-

 

Hírek

Mozgalmas időszak volt a Boldog Özséb kolostor szerzetesei számára a nagyböjti idő és az azt követő húsvéti idő.

Míg Borsos József perjel atya a szlovákiai Nagykövesden és a hozzátartozó filiákon tartott három napos lelkigyakorlatot, Vizi András atya pedig ezen közben a veszprémi Magyarok Nagyasszonya templomban, a nosztrai Bazilikában P.Puskás Antal pálosszentkúti perjel-plébános misézett.

Március 20-dikán Borsos József atya Kiss László márianosztrai polgármester úrral a Bazilikát és a falut mutatta be vetített képes bemutatóval a Pálos Baráti Kör találkozóján a budapesti Sziklatemplomban. József atya a találkozó résztvevői számára szentmisét mutatott be, szentbeszédét az alábbi linkre kattintva lehet meghallgatni, megtekinteni: www.youtube.com/watch?v=yC_Fs9XN2n8

A nosztrai hívek három napos nagyböjti lelkigyakorlatát Dr. Völgyesi Levente diakónus tartotta március 21-23-dikáig.

Borsos József perjel atya április 3-dikán és május 2-dikán az Isteni Szeretet Leányai kongregáció nővérei számára egy napos rekollekciót tartott a Budapesten a sashalmi és a Viola utcai rendházakban.

A szlovákiai Misken Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök atya fölszentelte azt a harangot, amit  - a nosztrai Bazilika egyik jótevője -a közelmúltban a Teremtőjéhez költözött Trizna Lajos adományozott szülőfaluja számára. (Temetéséről ld. Ave Regina 2013. 1.sz.) Az ünnepségen a nosztrai rendházat P. Vizi András és Fr. Szűcs Imre képviselte.

Az 1938-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 75. évfordulójának emlékére a Váci Egyházmegyében Eucharisztikus Konferenciát szerveztek 2013. május 10-11-dikén. Az Oltáriszentség előtti éjszakai virrasztás  hajnali 5-6-ig tartó időszakában a nosztrai rendház szerzetesei - P. Borsos József, P. Vizi András, Fr. Szűcs Imre - tartottak elmélkedést a szentségimádáson résztvevő zarándokoknak. A minden tekintetben kimagasló ünnepségen P.Bátor Botond pálos tartományfőnök atya május 11-dikén délután tartott nagysikerű előadást a Hit Évéhez kapcsolódóan. A két napos konferencián folyamatosan Fr.Fülep Ágoston (pécsi rendház) képviselte a Pálos rendet, az oltárszolgálat mellett előadást tartott az Oltáriszentségről. P. Temesvári Benedek a gyóntatószékben várta a zarándokokat. A konferenciáról bővebben a http://www.ek2013.hu és a http://vaciegyhazmegye.hu/galeria/327/AZ-EUCHARISZTIKUS-KONGRESSZUS-KEPEKBEN.html linkekre kattintva lehet tájékozódni.

Zenei áhítat a Bazilikában

 Az elmúlt időszakban két alkalommal is rangos kórus  teljesített zenei szolgálatot. Április 28-dikán a Nagymaros zenei életében meghatározó szerepet betöltő 109 éves Nagymarosi Férfikar éneke járult hozzá a szentmise mélyebb átéléséhez.

Urunk Menybemenetelének ünnepén, május 12-dikén pedig a 34 tagú budakeszi Erkel Ferenc kamarakórus Farkas László karnagy vezényletével emelte az ünnep fényét. A szentmise végén a neves kórus koncertet adott a repertoárján szereplő művekből.

A május 13-diki Engesztelő virrasztás szentmiséjén a zarándokok örömére dr.Kovács Borbála szekszárdi orvos gyönyörű énekével dicsőítette a Boldogságos Szűz Máriát.

Az alábbiakban közöljük P. Bátor Botond tartományfőnöknek P. Borsos József atyához küldött levelét:

 

Kedves  József  atya!
 
Az ápr.  20-án  benyújtott  kérésed  alapján  és  a  2013  május  11-én tartott  Rendi Tanács  döntése  alapján felmentelek  a  márianosztrai kolostor  házfőnöki  szolgálata  alól  2013  május  31-vel.  
Ugyan  akkor  kérem, hogy  az  ujonnan  kinevezett  András  atyának  légy  segítségére  házfőnöki  teendőinek  végzésében.
 Dr. Beer  Miklós püspök úrtól  is   kértem  plébánosi felmentésedet. 
Megköszönöm  eddigi fáradságos és példamutató  munkádat  és  Isten  áldását  kérem további  szolgálatodra.

Bátor  Botond OSPPE  Tartományfőnök.


 

(A Bazilika legjelentősebb ünnepeiről szóló képes összeállítás az Események rovatban látható.)

 

Anyakönyvi hírek

 

Házasság

Pénzes Péter és Bezeczky Ágnes

 2013. február 8-dikán örök hűséget esküdött egymásnak.

Frigyüket áldja meg az Úr!

Keresztelés

Budai Balázs és Simon Éva Dániel Balázs nevű kisfia 2013. április 7-dikén,

Lőwinger Tamás és Láng Enikő Rebeka nevű kislánya pedig  2013. május 5-dikén,

részesült a keresztség szentségében.

Isten hozta egyházközségünk legifjabb tagjait!

Temetés

Niedermüller Anna életének 61. évében 2013. április 9-dikén,

Bezeczky István életének 62. évében ugyanazon a napon,

özv. Podolecz Mihályné Czigle Erzsébet életének 70. évében 2013. május 7-dikén

távozott Teremtőjéhez.

Nyugodjanak békében!

 

Vendégeink - látogatóink

 

A váci Piarista Gimnázium diákjai a márianosztrai Bazilikából zarándokoltak gyalogosan Vácra április 3-dikán, az Irgalmasság vasárnapján.

A Baranya megyei Kárász község nyugdíjas klubjának 25 fős csoportja április 12-dikén ismerkedett meg Bazilikánk történetével.

A Vecsésről  busszal érkezett 45 zarándok április 13-dikán hálaadó szentmisén vett részt, így tisztelegtek a Boldogságos Szűzanya nosztrai kegyképe előtt.

A kismarosi, a verőcei és a kóspallagi hívek szokásos havi - szentmisével egybekötött - hálaadó zarándoklata április 15-dikén és május 13-dikán volt.

Budapestről érkeztek nyugdíjasok április 16-dikán, hogy megcsodálják a nosztrai Bazilikát és megismerkedjenek történetével.

A következő napon nyugdíjas kecskeméti iskolaigazgatók 20 fős csoportja látogatta meg a Bazilikánkat.

A tárkányi, kisigmádi és nagyigmándi hívek Simonics Péter plébános atya vezetésével szentmisével egybekötött zarándoklatot tartottak Bazilikánkban.

A Boldogságos Szűz Mária hónapját az esztergomi hívek Szobról induló gyalogos zarándoklata nyitotta május elsején. A rendház részéről Szűcs Imre testvér kísérte a csoportot.

Ugyancsak ezen a napon érkezett Zebegény felöl gyalogosan Horváth Zoltán atya vezetésével újpesti zarándokok egy csoportja. 

A nap harmadik zarándokcsoportja busszal érkezett Tompáról és Kelebiáról Lolek Csaba vezetésével. A zarándokok szentmisével köszöntötték a Szűzanya hónapját.

A Bazilika minor rang megadásának első évfordulóján, május 4-dikén Bökő Péter atya vezetésével hálaadó zarándoklatot tartottak a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya plébánia hívei. A Boldogságos Szűz Mária márianosztrai kegyképe előtt szentmisével ünnepelték meg a Debrecen-nyíregyházi egyházmegye alapításának 20. évfordulóját.

Nyíregyházáról ugyancsak ezen a napon nyugdíjas kirándulók is érkeztek busszal Bazilikánk megtekintésére. 

Május 11-dikén ugyancsak sok zarándok adott hálát az Istennek a Boldogságos Szűzanya kegyképe előtt.

Budapestről busszal érkeztek a Dél-pesti Kórházban dolgozó orvosok és ápolók dr. Ralovich Zsolt orvos-igazgató úr vezetésével  kirándulásuk egyik állomásaként érkeztek Bazilikánkba. 

Szüleik 50. házassági évfordulója alkalmából családok érkeztek hálaadó zarándoklatra  Bazilikánkba Balassagyarmatról. A szertartást P.Vizi András végezte. 

Krzysztof Miklusiak SDS a galgahévizi plébániáról azokat a gyermekeket kalauzolta szüleikkel együtt  a nosztrai Bazilikába, akik elsőáldozásban részesültek. Kristóf atya a Boldogságos Szűzanya oltalmába ajánlotta a gyermekeket és szüleiket.

Az áprilisi és a májusi fatimai engesztelő virrasztáson az alábbi településekről érkeztek zarándokok: Ipolyfödémes, Palást, Ipolyság, Ipolybalog, Felsőtúr, Középtúr, Kistúr, Tompa, Inám, Kelenye, Kéménd, Kicsind, Szalka, Ipolyszakállas, Ipolykiskeszi, Ipolybél, Óvár, Ipolynyék, Ipolyszete, Budapest, Vác, Vácrátót, Szob, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Vámosmikola, Kemence, Tésa, Ipolynagyfalu,  Ipolyszakállos,  Felsőszemeréd, Szécsényke. Pereszlény.

 

Isten hozta kedves látogatóinkat!

Köszönjük megtisztelő látogatásukat, nagylelkű adományaikat!

 

(Az Ave Regina következő száma terveink szerint júniusban olvasható.)