You are hereAve Regina 2013.III.évf. 1.sz. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe

Ave Regina 2013.III.évf. 1.sz. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe


Ave Regina! 

A márianosztrai Magyarok Nagyasszonya Bazilika és

a Boldog Özséb kolostor hírharangja
_____________________________________________________________________

 Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe

 2013.III.évfolyam1.szám


A római liturgiában régen a purifikáció, a Boldogságos Szűzanya megtisztulásának ünnepe volt. Születés után negyven nappal kelletett bemutatni az újszülöttet a templomban áldozati adomány kíséretében. Az Úr Jézus bemutatásakor áldozatként a Szűzanya és Szent József két gerlicét ajánlott föl.

Ennek emlékére  URUNK BEMUTATÁSA  néven is  ünnepelték az eseményt a IV. századtól. A görög liturgiában a találkozás ünnepének nevezik, mert ekkor találkozott először a gyermek Úr Jézus - Krisztus - az emberiséggel Anna prófétaasszony és az agg Simeon személyében, akinek szavait naponta imádkozza az Egyház az esti kompletoriumban:

Bocsásd el most, Uram, szolgádat  
    szavaid szerint békességben,
hiszen már meglátták szemeim,  
    akit küldtél, az Üdvözítőt.
Őt adtad számunkra  
    csodájára minden népnek,
hogy fényeskedjék az egész világnak  
    mint választott néped dicsősége. (Lk 2, 29-32)


Krisztus  az emberiséget beragyogó fény lett. A gyertyaszentelés szertartása ehhez kapcsolódik: az emberi természetet jelképező gyertya megszentelődése által árad szét, és tölti be az isteni Fény az emberiséget.

Boldog II. János Pál pápa 1997-ben nyilvánította a szerzetesek világnapjává Gyertyaszentelő Boldogasszony napját, hálát adva ezzel Istennek a szerzetesi karizmákért. Célja, hogy megismertesse a hívekkel a megszentelt élet szépségét, valamint tudatosítsa a szerzetesekben mindazt a csodát ,amit „ az Úr bennük és általuk művel az egyház és a világ javára".

De ezen a napon történik a Boldogságos Szűzanya kérésére nyolc magyarországi Mária kegyhelyen – köztük Bazilikánkban - a Szeretetláng átadása is, amiről bővebben Események rovatunkban lehet olvasni. (2011., 2012, és 2013. február 2.)

 


2013 A HIT ÉVE

"A hit arra hív, hogy Isten népéhez, az Egyházhoz tartozzunk !

 

A hitnek van személyes, egyéni jellemzője? Csakis egyedül rám tartozik? A hitemet egyedül élem meg? - ezekre a kérdésekre adott választ XVI. Benedek pápa 2012. október 31-én a Szent Péter téren megtartott általános kihallgatás alkalmával a HIT ÉVÉRE vonatkozó katekézis-sorozatában.

Válaszként a Szentatya a következőket mondta: A hit és az arra irányuló cselekedetek elsődlegesen személyes dolgok, amelyek az ember belső lelki életének legmélyén történnek. Ezáltal nagy változás áll be az ember életében, személyes megtérésen megy keresztül, létezése irányt vált.  Kereszteléskor három kérdést tesz fel a pap a hit megvallására: Hiszel a Mindenható Atyában? Hiszel Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában? Hiszel a Szentlélekben? A válasz egyszerű: Hiszek. Hitem azonban nem saját munkám eredménye, hanem egy kapcsolat, egy párbeszéd gyümölcse, amelyben megvalósul a meghallgatás, a befogadás, a válaszadás – magyarázta a Szentatya. A Jézussal való beszélgetés segít kilépni önmagunkból annak érdekében, hogy meg tudjunk nyílni az Atya Isten szeretetére. Olyan ez, mint egyfajta újjászületés, amelyben felfedezem magamat Jézushoz és mindazokhoz kötődve, akik ezen az úton járnak. Ez a születés a keresztséggel veszi kezdetét, és aztán egész életen át folytatódik.

A hitet azonban nem lehet kizárólag a Jézussal való személyes párbeszédre építeni, az ugyanis Isten ajándéka egy hívő közösség által, amely maga az Egyház. A hit ezáltal beilleszti az embert a hívek csoportjába, egy közösségbe, amely Isten végtelen szeretetében gyökerezik és, amely az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel, vagyis a Szentháromságos Szeretettel való szeretetközösséget jelenti. Hitünk akkor személyes, ha egyben közösségi is.
A vasárnapi szentmisén a „Hiszekegy” elimádkozásakor megvalljuk egyénileg és közösségi szinten is az egyház hitét. A Katolikus Egyház Katekizmusa így tanít erről: „A hit cselekedete feltételezi az Egyházat. Az Egyház hite megelőzi, nemzi, hordozza és táplálja a mi hitünket. Az Egyház minden hívő anyja. ’Senki sem szólíthatja Istent Atyjának, ha nem tekinti az Egyházat Anyjának” (KEK 181). Ennek értelmében tehát a hit az Egyházban születik meg, oda vezet és benne él – hangsúlyozta XVI. Benedek pápa.

Az Egyház a kezdetek óta a hit és annak átadásának helye. Az a hely, ahol a keresztségkor Krisztus halálának és feltámadásának Húsvéti Misztériumába merítkeztünk, amely megszabadít minket a bűn börtönétől, szabadságot ad nekünk és bevezet bennünket a Szentháromságos Egy Isten szeretetközösségébe. Ezzel egy időben embertársainkkal is egy közösségbe kerültünk. A hit Isten ajándéka, amelyet az egyház hagyományoz évszázadról évszázadra – mondta a pápa. Ezáltal biztosítva vagyunk arról, hogy Krisztus eredeti üzenetében hiszünk. A szentekhez hasonlóan mindazok, akik a Krisztusban megélt hit szerint élnek arra hivatottak, hogy példát mutassanak másoknak, és elvezessék őket Istenhez.

Szükségünk van tehát az Egyházra ahhoz, hogy biztosak legyünk hitünkben és együtt tapasztaljuk meg Isten ajándékait: Szavában, a Szentségekben, a kegyelem támaszában és a szeretetről való tanúságtételben. A hit arra hív, hogy Isten népéhez, az Egyházhoz tartozzunk, amely a szeretet és Isten szeretetközösségének hirdetője a világban – zárta tanítását XVI. Benedek pápa.                     (forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír nyomán)

 


Zsinati könyörgés Hamvazószerdáig 

Add, Urunk, hogy zsinati együtt gondolkodásunk

mindnyájunk lelkében fölébressze a béke szolgálatának felelősségét! (Hallgass meg, Urunk!)

 

 

 

                                           HÍREK

Az Örök Hazába távozott a Magyar Katolikus Egyház és kivált  Bazilikánk jótevője

TRIZNA LAJOS,

a balassagyarmati remete 2012. december 31-dikén.

Istentől megáldott életéről legendák keringtek.

( Utoljára  Pantali Sándor készített vele riportot, amit a http://csorogjeromos.neobase.hu/sites/csorog-  linkre kattintva lehet elolvasni.) 

 

 Bazilikánk  szentélyének csodás üvegablakai  is az Ő nagylelkű adományából készültek el. 

  

 

Végakaratának megfelelően  a csörögi katolikus templomban  temették el , aminek építésére egy millió Ft-ot ajándékozott.  A temetési szertartás főcelebránsa Dr. Beer Miklós megyéspüspök volt.

           Szeretett pálos rendje nevében P. Bátor Botond tartományfőnök , P. Borsos József perjel és Fr.Szűcs Imre  szerzetes búcsúzott  a Teremtőjéhez távozott nagylelkű remetétől.

"Elhunyt testvérünk, Jó Urunk,

Ki testben békén elpihent,

éljen már nálad boldogan,

s örökre áldja szent neved.

Ámen"

 

(httpcsorog-jeromos.neobase.hu)

 

A Magyar Pálos Rend és az Európai Borlovagrend közös karácsonyi áhítata a budapesti Sziklatemplomban volt december 12-dikén.

A Remete Szent Pál ünnepére tartott kilenced január 15-dikén koncelebrált szentmisével zárult, ahol a rendtagok megújították szerzetesi fogadalmukat.

Az  Elítéltek  középkori  betlehemes  játékot adtak elő a  Bazilika előtti téren felállított  betlehemnél december 21-dikén.  

Az  óvodások és  az  iskolások betlehemes  játékot  adtak elő a Bazilikában  december 24-dikén délután  nagy  sikerrel.

Borsos József perjel atya  az Isteni  Szeretet Leányai Kongregációjának Budapest - sashalmi és Viola utcai zárdájában egész napos rekollekciót  tartott,  gyóntatott és szentmiséket mutatott be december 5-dikén, január 2-dikán, valamint  január 30-dikán.

A Guadalupei Szent Szűz tiszteletére december 12-dikén 17 órától ünnepséget rendeztek  Budapesten a Magyar Szentek templomában, ahol a szentmisét P. Temesvári Benedek pálos szerzetes mutatta be. A szentmise után Benedek atya előadást tartott a Magyar Pálos Rend illegalitásban töltött éveiről.

A Magyar Házas Hétvége mozgalom lelki irányítóinak papi találkozóját rendezték meg január 16-dikán a budapesti Mátyás templomban, ahol Temesvári Benedek pálos atya paptársaival szentmisét koncelebrált.

A Katolikus Lányok Asszonyok Szövetsége (KALÁSZ) hálaadó szentmisét mutatott be Budapesten, a Városmajori Kistemplomban Aprószentek ünnepén, 2012. december 28-dikán. A szentmisét  Vizi  András pálos atya  mutatta be, az oltárszolgálatot Szűcs Imre testvér látta el.

 

 

Anyakönyvi hírek

 

VARGA Józsefné Mészáros Ilona 2012. november 25-dikén 88 évesen,


ifj. MOJZER Józsefné Gláser Emilia  2012. december 1-jén 55 évesen,

    
STEDRA
Miklós 2013.január 2-dikán 72 évesen,


BERTA Gyuláné Juhász
Magdolna  2013.január 5-dikén 73 évesen

távozott a Teremtőjéhez.


Az örök világosság fényeskedjék nékik
!

 

 

           .

 

 

 
       Vendégeink -látogatóink

A zord téli időjárás - havazás és síkos utak - ellenére zarándokok sokasága tartotta fontosnak az engesztelő imádságot december és január 13-dikán. Ugyancsak zsúfolásig megtelt Bazilikánk  Boldog Özséb atyánk mennyei születésnapján.  Dr.Beer Miklós  püspök atyának a  pálos paptestvérekkel közösen bemutatott szentmiséjéről készült képes összefoglaló az Események rovatban látható.

A Szeplőtelen Fogantatás ünnepére érkezett Bazilikánkba lelki napot tartani és ünnepi szentmisén részt venni a Budapest-csillaghegyi  Jézus Szíve plébániához tartozó hívek egy csoportja december 7-dikén.

A kismarosi, verőcei, kóspallagi zarándokok sem riadtak vissza az időjárás viszontagságaitól. Szokásos havi lelki napjukon december 10-dikén és január 14-dikén énekszóval érkeztek a Bazilikában tartott engesztelő szentmiséjükre.

Vízkeresztkor is benépesült a templom. József atya ismertetést tartott azoknak a családoknak, akik természetjárásukat lelki élménnyel is gazdagítani kívánták.

Honlapunkat az elmúlt egy hónapban 863-an látogatták meg, ebből 545-en először érdeklődtek Bazilikánk iránt.  Budapest után  legtöbben Gödöllő, Salgótarján, Pécs környékéről kerestek föl minket a virtuális hálón.

        Köszönjük a Boldogságos Szűz Mária nevében is megtisztelő érdeklődésüket, és               változatlan szeretettel várunk továbbra is mindenkit!

 

(Következő számunk - terveink szerint - nagyböjti időben olvasható.)