You are hereAve Regina 2013. III. évfolyam 8.sz. Karácsony

Ave Regina 2013. III. évfolyam 8.sz. Karácsony


Ave Regina! 

A márianosztrai Magyarok Nagyasszonya Bazilika és a Boldog Özséb kolostor hírharangja


 

Urunk születésének ünnepe

 2013.III.évfolyam 8.szám


 

Gondolatok az ünnepre


Adventtel egy új Egyházi évet kezdtünk. Új lehetőség ez mindannyiunk számára, hogy az adventi koszorú gyertyáinak meggyújtásával hétről-hétre közelebb kerüljünk Isten Fiához, Jézus Krisztushoz,a Tökéletes Szeretethez! 

Isten mindig teljesítette ígéretét, az Ószövetség  könyvei tanúságul szolgálnak minderre, az Ábrahámnak adott ígéret: „Utódaid által nyer áldást a föld minden népe” (Ter. 22,18), azután tovább, a prófétai írások mind pontosabban körvonalazzák, jövendölik a Messiás, a Megváltó eljövetelét.

 

 Mikeás könyvében olvassuk: Betlehemben fog születni „De te, (Betlehem) Efrata, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza.”(Mik 5,1) Izajástól megismerjük a  Megváltás részleteit is: „Nézzétek, szolgám diadalmaskodik, fönséges lesz és felmagasztalják, és nagy dicsőségre emelkedik.(Iz 52, 13)

    Az Isten által megígért Megváltó születésére várakozunk és készülünk a vele való örömteljes találkozásra évről-évre.

    Jézus már eljött erre a földre valóságos emberi formában és voltak, akik találkoztak vele, felismerték Őt, megtapasztalták végtelen szeretetét…

     Ennek, az emberi létet átható szeretetnek a megtapasztalására vágyakozunk és várakozunk. Mi, akik meg vagyunk keresztelve hittel valljuk, hogy Jézus az élő Isten, aki örömet akar szerezni és jelen akar lenni az életünkben.

     Amikor a mindennapokban vendéget várunk, fontos vendéget, akkor otthonunkat - házunkat, lakásunkat – kitakarítjuk, gondosan, szorgosan és körültekintően készülünk a találkozásra. Ugyanígy meg kell tisztítanunk szívünket-lelkünket is, hisz Isten Fia, Jézus oda szeretne belépni karácsony estéjén, hogy örömet szerezzen nekünk.

    Készüljünk a Vele való találkozásra is!

    Gyakoroljuk a jó cselekedeteket és tartsunk őszinte bűnbánatot!

    Vegyük komolyan a szentségeket, hiszen ezek az Örök Atya ajándékai, erőforrások számunkra az élet küzdelmeiben!

    Legyenek példaképeink ebben a próféták, a szentek, kiváltképpen pedig a Boldogságos Szűz Mária, aki által a világra született a Szeretett Isten Fia, Jézus Krisztus.

    Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden Krisztusban hívő testvéremnek, egyházközségünk minden tagjának buzgó készülődést  - nem csak az adventi vasárnapokra, hanem minden napra, a várakozás minden pillanatára  - és örömteli, békés, Istentől megáldott karácsonyi ünnepet !

 

Szeretettel és imával:  Vizi András atya

 

Pásztorok az éjszakában

 

A minap elképzeltem magamban a 2000 évvel ezelőtti pásztorokat a betlehemi éjszakában, amint békésen körbeülik a pásztortüzet, halkan beszélgetve világuk gondjairól: az Augusztus császár által kiírt „nemszeretem” népszámlálásról, s még halkabban Heródes király egyre visszatetszőbb cselekedeteiről…

Némelyek talán már szenderegtek, amikor az Úr angyalai hatalmas fényességben megjelentek előttük és hírül adták: megszületett a Megváltó, akit a próféták már évszázadok óta megjövendöltek. Mit érezhettek abban a pillanatban? Félelmet? Meglehet, de egyben hatalmas öröm járhatta át a szívüket! A pásztor kötelessége a rájuk bízott nyáj őrizete, de ők Isten üzenetére mindent maguk után hagyva, gondolkodás nélkül fölkerekedtek. Nem törődtek a pusztai éjszakában rejlő veszedelmekkel, a prédára leső vadállatokkal. Nem hallották az éjszaka neszeiben a hátrahagyott nyáj meg-megkonduló kolompját, az innen-onnan fölhangzó kutyaugatást. Az a boldog tudat járhatta át őket, hogy a Mindenható, aki megtisztelte őket az értesítés örömével, gondoskodik a nyájról is. Rohanva, vagy lebotorkálva a környező hegyekről a Betlehem környéki barlangistállóban úgy találtak mindent, ahogy azt előre jelezték nekik az angyalok. Vajon merték-e valaha is gondolni, hogy a Messiás, a Mindenség Királya istállóban fog megszületni? Nem valószínű. Emlékezve az Izajás-tekercs szövegére, amit a rabbik időről-időre fölolvastak előttük talán nem gondolták, hogy palotában születik: „Úgy nőtt fel előttünk, mint a hajtás, és mint a gyökér a szomjas földből”, de istállóban? S éppen itt, az ő egyszerű közegükben? Nagy meglepetésben lehetett részük, amikor meglátták a szamarak leheletétől átmelegített és a szalmától illatos barlangban a Szent Családot: a gondok barázdálta arcú Józsefet, a még gyermeklány Máriát, s előttük-közöttük a megszületett Kisdedet örömtől ragyogva és békében…

Ez a békés csend beszélt. Még pedig úgy, hogy az egyszerű pásztorok is megértették: az örök élet záloga feküdt a jászolban, pólyába takarva. A pásztorok szívükben békével térhettek vissza a nyájhoz, lelküket is az örök élet hajnalcsillaga ragyogta be reménnyel: látták az Üdvözítőt!

 

Fülep Vilmos testvér

 

 

 Zsinati könyörgés Adventben 

 Könyörögjünk hogy zsinatunk résztvevői Krisztus dicsőséges eljöveteléért imádkozzanak, dolgozzanak és gondolkodjanak!
 

Hallgass meg, Urunk!

 

 

Hírek


 

Elkészült a bazilika tetőfelújítása. A 12 millió forintos állami támogatás mellett nagylelkű jótevőnk, Istenben megboldogult Trizna Lajos  és a hívek adományából elkészült beruházást november 26-dikán adták át.

Az új egyházi évben  hálásan köszönjük a bazilika fenntartását szolgáló egyházi hozzájárulás befizetését!

 

 

Anyakönyvi hírek

 

Halálozás

 

Kóczián Tibor

életének 78. évében november 18-dikán,

 

Niedermüller  Mihályné Pocsuvalszky Anna

életének 91. évében november 25-dikén

elindult az Örök Hazába.

Nyugodjanak békében!

 

Vendégeink, zarándoklatok

 

Palánki Ferenc egri segédpüspök, a Miskolc- Mindszenti plébánia híveivel érkezett november 16-dikán és szentmisét mutatott be.

Ugyanezen a napon Losoncról  és a környező falvakból érkeztek zarándokok Rasztyó atya vezetésével két busszal.

A 2010. december 8-dikán, a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása ünnepén elindult honlapunk immár három éve - a Szentlélek biztonságos támogatásának köszönhetően - töretlen népszerűségnek örvend. Az eltelt egy évben 9.859 alkalommal (december 13-dikai állapot) nyitották meg a kedves érdeklődők honlapunkat, átlagban naponta harmincan. Örvendetes, hogy látogatóink 41, 6 százaléka rendszeresen tájékozódik a honlapon keresztül bazilikánk eseményeiről. A legtöbben július 6-dikán és október 6-dikán keresték föl e módon a bazilikát, mindkét alkalommal 59-en. A legtöbben értelemszerűen Magyarországról érdeklődtek, a második helyen Szlovákia, a harmadikon Románia szerepel, a negyedik helyen viszont az Amerikai Egyesült Államok.  Érdekességek: az európai országok közül csak Portugáliából, Oroszországból és a balti államokból nem mutatkozott érdeklődés bazilikánk iránt, viszont Braziliából  és Japánból kettő, Thaiföldről pedig egy érdeklődő tájékozódott, ugyancsak egy kedves látogatót köszönthettünk az afrikai kontinensről, Szenegálból.(forrás: Google Analytics)

 

Köszönjük megtisztelő érdeklődésüket és látogatásaikat, nem különben nagylelkű adományaikat! 


A Megváltó megszületésének fényében megélt, áldott és gyönyörű ünnepet kívánunk a Magyar Pálos Rend szerzetesei nevében is:

P. Bátor Botond, P. Vizi András, P.Temesvári Benedek, Fr. Fülep Vilmos

 

(Következő számunk - terveink szerint - 2014. februárban olvasható.)