You are hereAVE REGINA 2013. III.évfolyam 2. sz. Nagyböjti idő

AVE REGINA 2013. III.évfolyam 2. sz. Nagyböjti idő


Ave Regina! 

A márianosztrai Magyarok Nagyasszonya Bazilika és

a Boldog Özséb kolostor hírharangja

__________________________________________________________________________________________

Nagyböjti idő

2013.III.évfolyam 2.szám

 

 

Habemus papam: Franciscus!

Van pápánk: I. Ferenc!

Történelmi pillanatoknak volt tanúja 20.21 perckor a Szent Péter téren összegyűlt százezres tömeg, amikor az erkélyre kilépett az új pápa. A 76 éves, erős testalkatú, olasz származású, de már Argentínában született Jorge Mario Bergoglio-t, Buenos Aires volt érsekét választotta Szent Péter utódául a konklávé.

Történelmi esemény sok tekintetben a Szentlélek ihlette választás. III. Gergely pápa óta nem fordult elő, hogy nem európai papot választottak a Katolikus Egyház fejévé.

Névválasztása is rendhagyó. Új irányt enged sejtetni a katolicizmus irányításában azzal, hogy a szegények és elesettek védőszentjeként, a krisztusi szegénység alázatos vállalójaként méltán népszerű Assisi Szent Ferenc nevét választotta.  Eddigi életmódja is ezt tükrözte. Érsekként nem palotában, hanem egyszerű appartmantban lakott, tömegközlekedési eszközökön járt, s – úgy hírlik - maga főzött magának.

A papi szeminárium elvégzése után belépett a jezsuita rendbe, s kiváló képességeinek köszönhetően 1973 –tól hat évig irányította az argentin jezsuiták tevékenységét. Mielőtt 1969-ben pappá szentelték volna irodalmat, pszichológiát és filozófiát tanított.

Sokoldalú, operát, irodalmat és a focit is kedvelő, színes érdeklődésű  egyéniség  került a péteri székbe. Mielőtt megáldotta volna, maga kért áldást tevékenységére a Rómába sereglett, és a tömegkommunikációs eszközökön keresztül  a választást figyelemmel kísérő hívektől. A pápai himnusz szavaival:

Tartsd meg, és áldd meg, Isten Szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját!

 

 
József atya húsvét-váró gondolatai
 

 A minden rossz fölött győzedelmes Krisztus örömével  köszöntöm  a  Kedves  Olvasót!

Mesterünk dicsőséges feltámadása olyan, mint a harcban a fordulópont.

Jézus  feltámadása óta biztos a győzelem!

Minek a  győzelme ?  

A jóságé, a tisztaságé, a becsületességé, a szereteté,

Isten országáé! 

Ezek  ellen lehet harcolni, lehet ezeket az értékeket bemocskolni, lehet Istennel  szemben közömbös  vagy  tagadó  is  az  ember, de legyőzni   nem  lehet!

Krisztus testében  már  keresztre  feszíttetett  a  bűn ,  mindenfajta bűn. Krisztus  testében  feltámadt  örök  dicsőségre  Isten lelkülete. Örök  véglegességgel  győztek  azok,  akiket  Isten Szentlelke vezérel.

Örök kárhozatra szánt,  aki  a  jó  Lelket  kioltotta.

Az  első  húsvét  után a  Krisztust  követőknek (keresztények)  még sok  harcuk volt és  szenvedésük is vanmég hátra, de ha Krisztussal járják  az életútjukat, már győztek! Már  életükben magukban hordozzák  a  győzelem  ízét, örömét, a  belső  szabadság érzését. Akkor  is,  amikor   szenvednek,  küszködnek,  kínlódnak magukkal és  körülményeikkel.

Ez  a  győzelem, egykor  teljes  lesz ,  amikor eljön  Jézus. Az első keresztények élete  Jézus  várása  volt, a  miénknek  is  annak  kell lennie.  Akkor  minden  Isten  és  ember  iránti  jóság  és  szeretet örök elismerést  kap.

Ennek  a  reményében  zengjük  az  alleluját  a  viszontagságok közepette  is.  

Kívánom,  hogy  Mesterünk  dicsőséges  fénye  ragyogja  be  mindennapjaikat  Allelujás  örömmel!   

József atya

 

Zsinati könyörgés

 

Zsinati könyörgés a Nagyböjt első felében:

Add, Urunk, hogy zsinati együtt gondolkodásunk a Nagyböjtben adjon indítást

számunkra az őszinte megtérésre!

(Hallgass meg, Urunk!)

 

Hírek 
 

A Mária Rádió  február 8-dikán közvetítette a KIÁLTÁS című ima-liturgiát Bazilikánkból.

BORSOS József perjel atya  az Isteni  Szeretet Leányai Kongregációjának Budapest - sashalmi és Viola utcai zárdájában egész napos rekollekciót tartott,  gyóntatott és szentmiséket mutatott be február 27-dikén. Március 14-17-dikéig  József atya négy napos nagyböjti lelkigyakorlatot  vezet a szlovákiai Nagykövesden,  /Vel'ky Kamenec/ a Szent József plébániatemplomban. A lelkigyakorlat utolsó napja egyben a templom főbúcsúja is lesz.   

TEMESVÁRI Benedek atya Szűcs Imre  testvér oltárszolgálatával szentmisét mutatott be a budapesti városmajori kistemplomban a KALÁSZ   országos találkozóján március 1-dikán.

VIZI András atya egy napos lelkigyakorlatot tartott és szentmisét mutatott be a Pálos Nővérek erdőkürti rendházában március 1-jén, 14-16-ig pedig három napos lelkigyakorlat tartására a veszprémi Magyarok Nagyasszonya templomba hívták meg. 

 

 
Vendégeink - látogatóink
 

Február és március  11-dikén a kismarosi, verőcei és kóspallagi hívek lelki napja volt a Bazilikában.

Esztergomból érkeztek hívek zarándoklatra Hertelendy Katalin vezetésével február 17-dikén.

Vargha Miklós Péter esperes úr, a Budapest -Tisztviselőtelep Magyarok Nagyasszonya plébánosa a templom képviselő-testületének  tartott három napos lekigyakorlatot Bazilikánkban február 22-24-ig.

A Budapest Batthyány téri Szent Anna templomból egy napra zarándokok érkeztek lelkigyakorlatra március 9-dikén.

Honlapunkat az elmúlt hónapban 609 alkalommal keresték föl.


Köszönjük látogatásukat, megtisztelő érdeklődésüket és nagylelkű adományaikat!


 

(Következő számunk a húsvéti időben olvasható)