You are here2015.március 25. Szűcs Imre testvér örökfogadalma

2015.március 25. Szűcs Imre testvér örökfogadalma


 

"Kövess engem!"


Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén örvendezve ünnepelték a Magyar Pálos Rend szerzetesei

SZŰCS Imre testvér örökfogadalmát.

 

 

 

 TAMÁS József valabriai címzetes püspök, erdélyi segédpüspök

mutatta be az ünnepi szentmisét

a magyar pálos atyák, P. Roman Majevszky emeritus Jasna Gora-i perjel és a meghívott paptestvérek koncelebrálásával. 


Szűcs Ferenc Imre testvér 2009-ban lépett rendi kötelékbe. Noviciátusát Pálosszentkúton töltötte, majd 2010-2013-ig a márianosztrai pálos közösség tagja volt, itt tette meg első fogadalmát 2010-ben,  Szeplőtelen Fogantatás ünnepén. Jelenleg a hargitafürdői konventben teljesít szolgálatot.

 

Tamás József püspök atya homiliája


Az örökfogadalom

P. Csóka János tartományfőnök előtt


„Szerzetesünk az evangéliumi tanácsok fogadalma: a tisztaság, a szegénység, és engedelmesség által teljesen átadja életét Isten szolgálatára, felszabadulva a tökéletes szeretet útján található fő akadályok alól. Különleges fölszentelés ez, amely a keresztség szentségén alapszik és annak kiteljesedése. Új emberré válik, tökéletesebb módon részesül Isten gyermekeinek méltóságában és szabadságában, életében pedig a szeretet parancsa vezeti. A szerzetesi hivatáshoz való hűség révén a pálos szerzetes egészen a rendet jellemző apostoli tevékenységekre szenteli magát, és ezáltal szolgálja eredményesen Isten Egyházát." (Szabályzat 7. cikkely 1.§.)

 

„A Legszentebb Szentháromság, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Az Úr meghívására, hogy mind tökéletesebben kövessem Krisztust, szilárd elhatározással neki szentelem magamat, én Szűcs Imre testvér, a szabályzatok előírásainak teljes tudatában és Első Remete Szent Pál rendjének, feladatainak ismeretében teljesen önként tisztaságot, szegénységet és engedelmességet fogadok a rend szabályzata szerint halálomig. Ezeket az örök fogadalmaimat a te kezedbe teszem Csóka János tartományfőnök atyám, és kijelentem, hogy Isten kegyelmével, a Boldogságos Szent Szűz, rendünk patrónája, és ősatyánk, Első Remete Szent Pál segítségével az evangélium szellemében fogok élni a rend Szabályzata szerint.”(Szabályzat 7.cikkely 2.§.) 

Az önátadás alatt P.Bátor Botond emeritus tartományfőnök az ünneplő atyákkal és hívekkel a  Mindenszentek litániáját  

énekelte


A fogadalom aláírása


P. Csóka János tartományfőnök áldása


Az örökfogadalmas felöltöztetése


Üdvözlés


"Fehér cappánk figyelmeztessen bennünket mindig lelkünk tisztaságára és arra, hogy ez az igen ragyogó és tiszta ruházat az isteni kegyelemé. Bokáig érő hosszúsága és egész testünket befödő volta állhatatosságra int, t.i., hogy éberség hozzáadásával szerzetesi erőnk életünk végéig egész állapotunkban kitartson. A vállruha az Üdvözítő keresztjét jelzi, amelynek terhét egész életünkön át viselnünk kell. Felöltésével és megvallásával új embert helyeztünk vállainkra. Mintha a keresztfán haldokló Krisztus tanítványai és Pál keresztjén az ércen függő, és így haldokló Üdvözítőnek fiai lennénk,[...] a caputinum, - amelynek nyakunkat és fejünket adtuk, Krisztus édes igája – jelenti: aposztatának kell tekinteni azt, aki leveti és leteszi Krisztusnak ezt az igáját: mert senki sem méltó Isten országára, aki nyakát az ekéhez nyújtja és hátrapillant.  A cingulus olyan, mint az engedelmességben, szegénységben és tisztaságban Krisztussal együtt való hadakozás örökös kötelezettségét jelentő katonai öv. Nem egyedül a szerzetesei ruha, hanem a léleknek és erkölcsöknek deréksége teszi a szerzetest." 
(Kozbialowicz Krizosztom generális pásztorlevele, 1734)

   
 

"Ez az én Testem, mely értetek adatik!"


"Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy..."


"Íme az Isten Báránya!"

 

Szentáldozat


 


Az ünneplő gyülekezetet Imre testvér családtagjai, barátai, az eddigi szolgálatának állomásairól érkezett hívek, a Lengyel Pálos Rend három fogadalmas szerzetese és a pálos konfráterek alkották. 

 

A Mindenható Örök Isten kegyelme és a Boldogságos Szűz Mária anyai gondoskodása

kísérje Imre testvér szent szolgálatát!


A fotókat a Pécsről érkezett Varga László úr készítette. Köszönet érte!