You are here2014.március 25. Szerzetesi fogadalom-megújítás

2014.március 25. Szerzetesi fogadalom-megújítás


 

"Az Úr Angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, s Ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát ..."


- imádkozzuk naponta harangszót hallva, s emlékezve az Üdvtörténet első magasztos pillanatára, Urunk Jézus születésének hírüladására.

Annunciata, azaz Gyümölcsoltó Boldogasszony magasztos ünnepén két boldogító esemény zajlott a márianosztrai bazilika ősi falai között az esti ünnepi szentmisén:

Fr. FÜLÖP Vilmos és Fr. VÖRÖS Bulcsú pálos szerzetesek  újították meg  a Magyar Pálos Rendben egy éve tett fogadalmukat, valamint lelki adoptációt  vállalt öt világi testvérünk és négy pálos szerzetes.


Fr. Vörös Bulcsú, P. Bátor Botond tartományfőnök, Fr. Fülöp Vilmos
 

Olvasmány Izajás könyvéből:


"...Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy embereknek vagytok terhére, és azért terhére vagytok az én Istenemnek is? Ezért az Úr maga ad majd nektek jelet. Íme, a szűz fogan, és fiút szül, s nevét Emmánuelnek fogja hívni."/Iz 7,12-14./


Szentlecke a zsidóknak írott levélből


"...Íme, jövök, Istenem, hogy teljesítsem akaratodat, amint a könyvtekercsben rólam írva van.
Először tehát ezt mondta: "Áldozatot, ajándékot, engesztelő és égőáldozatot nem akartál, és nem telt benne kedved", jóllehet ezeket a törvény írta elő.Azután így folytatta: "Megyek, hogy teljesítsem akaratodat." Eltörli az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat." /Zsid 10, 7-9./

 

 

Evangélium Szent Lukács könyvéből

„Isten pedig a hatodik hónapban elküldte Gábriel angyalt Galilea városába, amelynek Názáret a neve, egy szűzhöz, aki el volt jegyezve egy férfival. A neve József volt, Dávid házából, a szűz neve meg Mária. Bement hozzá az angyal, és így szólt: ,,Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.'' Őt zavarba ejtette ez a beszéd, és elgondolkodott, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal pedig folytatta: ,,Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Íme, méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni.Nagy lesz ő, a Magasságbeli Fiának fogják hívni; az Úr Isten neki adja Dávidnak, az ő atyjának trónját, és uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és királyságának nem lesz vége'' Mária erre megkérdezte az angyaltól: ,,Miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek?'' Az angyal ezt felelte neki: ,,A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje megárnyékoz téged; azért a Szentet is, aki tőled születik, Isten Fiának fogják hívni. Íme, Erzsébet, a te rokonod is fiat fogant öregségében, és már a hatodik hónapban van, ő, akit magtalannak hívtak, mert Istennél semmi sem lehetetlen'' 


Mária erre így szólt: ,,Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.'' És eltávozott tőle az angyal.” /Lk 1,26-38/

 

A legszentebb Szentháromság, az Atya, + a Fiú és a Szentlélek nevében!

Az evangélium igéjének elhangzása után újította meg fogadalmát újabb egy évre

P. Bátor Botond tartományfőnök előtt Fr. FÜLÖP Vilmos és Fr. VÖRÖS Bulcsú


Vilmos testvér kérelmezi maga és Bulcsú testvér nevében P. Bátor Botond tartományfőnöktől

fogadalmuk megújításának elfogadását


 

"Az Úr meghívására, hogy mind tökéletesebben kövessem Krisztust, szilárd elhatározással neki szentelem magamat ... A Szabályzatok előírásának teljes tudatában, és Első Remete Szent Pál Rendje feladatainak ismeretében teljesen önként tisztaságot, szegénységet és engedelmességet fogadok a Rend szabályzata szerint ... és kijelentem, hogy Isten kegyelmével, a Boldogságos Szent Szűz, Rendünk Pátrónája, és Ősatyánk, Első Remete Szent Pál segítségével az evangélium szellemében fogok élni a Rend Szabályzata szerint."


P. Bátor Botond tartományfőnök és a hívek előtt mindkét  szerzetes az oltáron aláírta fogadalma szövegét


 

 "Rád bízzuk az élők ügyét!" Lelki adoptálás


A szentmise végén került sor a lelki adoptálásra vállalkozók fogadalomtételére.

 P. Bátor Botond tartományfőnök, P. Vizi András plébános-perjel, Fr. Fülöp Vilmos, Fr. Vörös Bulcsú pálos szerzetesek mellett, a márianosztrai hívek közül Bezeczky Sándorné, Pomaházi Mihályné, valamint Hegedűs Zsuzsanna Óvárról/Szlovákia, továbbá két, Budapestről érkezett nőtestvérünk  kötelezte el magát arra, hogy kilenc hónapon keresztül mindennap imádkozik egy megfogant magzatért, továbbá azért, "hogy születése után törvényes és tisztességes életet élhessen." 


 

A fotókat Kiss László polgármester úr készítette, köszönet érte!