You are here2014. január 22. Boldog Özséb ünnepe

2014. január 22. Boldog Özséb ünnepe


"Aki az eke szarvára teszi kezét és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára."/Lk 9,62./


Az Úr Jézus tanításának engedelmeskedve cselekedett Boldog Özséb esztergomi kanonok, amikor több,  mint 700 évvel ezelőtt  a pilisi remetéket egyesítve, s  élükre  állva hátat fordított a szép reményekkel kecsegtető egyházi karrierjének. Ez a  tett volt a nyitánya a Magyar Pálos Rend kialakulásának. A rend  XX. századi újjászervezését követően Esztergomi Boldog Özséb 1270. január 20-dikán bekövetkezett  halálának évfordulója lett a nép körében „fehér barátoknak” nevezett szerzetesek egyik legrangosabb ünnepe,  színhelye pedig 25 éve, a rend legősibb, ma is működő pálos temploma, a márianosztrai Magyarok Nagyasszonya bazilika.

Míg a pálos szerzetesek fogadalom-megújítási szertartására évről-évre január 15-dikén, a rendalapító Remete Szent Pál halálának évfordulóján kerül sor, úgy a pálos konfráterek  Boldog Özséb ünnepén  erősítik meg szóban is a rend lelki közösségébe tartozásukat. Ugyancsak ekkor történik az  új konfráterek fölvétele.

 

Az ünnepi szentmisét Dr. BEER Miklós váci megyéspüspök, pálos konfráter pontifikálta
 

P. Bátor Botond tartományfőnök, P. Borsos József emeritus tartományfőnök,  P. Csóka János pécsi, P. Puskás Antal pálosszentkúti, P. Györfi Szabolcs budapesti , P. Vizi András márianosztrai perjelek, valamint P. Imre Csanád, P. Botfai Levente,  P. Temesvári Benedek, P. Mátyás Mihály, P.Hesz  Attila, P. Pál Csaba szerzetesek, továbbá  dr. Balpataki Béla és Milus Ferenc  pálos konfráter atyák, Izrael Pál letkési, Jerzy Urbanik sződligeti, Nagy Gábor Emmánuel  bési/Szlovákia  plébános atyák koncelebrálásával.

Az evangéliumot Dr. Völgyesi Levente  diakónus hirdette, az oltárszolgálatot Fr. Fülep Ágoston, Fr. Fülöp Vilmos, Fr. Vörös Bulcsú pálos szerzetesek, dr. Kertész-Bakos Ferenc, valamint Lakatos Szabina, Markovics Amanda, Demcsik Daniel, Tóth Vivien ministránsok látták el.


P. Vizi András márianosztrai perjel-plébános köszöntötte az ünnepi szentmisére egybegyűlteket: Dr. Beer Miklós püspök atyát, a szerzeteseket és az egyházmegyés paptestvéreket, a pálos nővéreket, Kiss László márianosztrai polgármester urat, a Márianosztrai Börtön-és Fegyház vezetőit, Himmer Ferencné márianosztrai iskolaigazgatót, Gaál Lajos kesztölci polgármester urat, a Szent István Lovagrend és az Európai Borlovagrend képviselőit s nem utolsó sorban a megjelent zarándokokat.

 

Az olvasmány dr. Bőzsöny Ferenc fölolvasásában hangzott el

„Uramnak, Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten mindent szemétnek tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintettem, csakhogy Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam.
Hiszen nem a törvény útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén. Isten ugyanis a hit által tett igazzá, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget. Így hozzá hasonulok a halálban, hogy ezáltal eljuthassak a halálból a feltámadásra is. Nem mintha már elértem volna vagy már célba értem volna, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, ahogy Krisztus is magával ragadott engem. Testvérek, nem gondolom, hogy máris magamhoz ragadtam, de azt igen, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban. /Fil 3,8-14/


Evangélium Szent Lukács könyvéből

 

Amint mentek az úton, valaki megszólította: "Követlek, bárhová mész is."Jézus azonban ezt mondta: "A rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania."
Egy másikat felszólított: "Kövess engem!" Az így válaszolt: "Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat.""Hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat - mondta neki -, te meg menj, és hirdesd az Isten országát."Egy harmadik ezt mondta neki: "Uram, követlek, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól."Jézus így válaszolt: "Aki az eke szarvára teszi kezét és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára."/Lk 9, 57-62/ 

 

Dr. Völgyesi Levente diakónus

 

Püspök atya homiliájában kiemelte a fájdalmas tényt, hogy míg a technikai fejlődés soha nem látott magas szinten áll, erkölcsi  összeomlás tapasztalható hazánkban is. Reménytelenség és hitetlenség uralja az országot, és széthúzás tapasztalható minden téren. Ahogy Özséb atya hajdan a Pilisben összegyűjtötte a remetéket, úgy  hívott ma ide is minket, mert a keresztény embernek feladata van ebben a pesszimista világban! Az evangélium ismeretében kötelessége minden Krisztusban hívőnek, hogy békét és boldogságot árasszon  magából, az Úr Jézus tanításának fényében megélt élete sugározzék belőle! Alakítsa át környezetét! A merev elzárkózás helyett fölkarolni egy elesett családot, evangelizálni  akárha csak egyetlen testvérünket is, ez az, amit vár tőlünk Ő, akinek a hitét valljuk, s erre a „tettlegességre” buzdít minket Boldog Özséb példája is.

 

Dr. Beer Miklós váci főpásztor

 

 

 

Könyörgés

P. Borsos József, P. Csóka János, Fr. Vörös Bulcsú, Fr. Fülep Ágoston, P. Pál Csaba, P.Puskás Antal, P.Mátyás Mihály

Fölajánlás

Beer Miklós püspök atya, P. Botfai Levente,P.Temesvári Károly, P. Vizi András, P.Györfi Szabolcs, P.Bátor Botond

A pálos nővérek: Dominika nővér, Magdolna nővér, Benedikta nővér, Teréz nővér

Átváltoztatás

 

"Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved: jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is!"


A szentáldozat

dr. Bőzsöny Ferenc

Tasnádi Tamás

A szentmise végén P. Bátor Botond tartományfőnök köszöntötte a megválasztott, új konfrátereket.

A pálos rend  - a többi rendhez hasonlóan – mindazokat a jótevőket, akik jelentős szellemi vagy anyagi adománnyal hozzájárultak a rend működéséhez,  hálából fivéreikké  fogadják. Részesülnek ezáltal mindama lelki és szellemi javakból, amit a szerzetesek megszentelt életükkel maguknak szereznek, haláluk után pedig imádkoznak lelkük üdvéért.  

Boldog Özséb halálának 744. évfordulóján  

dr. Bőzsöny Ferenc, a Magyar Rádió legendás orgánumú hajdani bemondója és Tasnádi Tamás ny. bányamérnök nyerte el a megtisztelő tagságot. Dr. Bőzsöny Ferenc  25 éve a Magyar Pálos Rend ünnepi szertartásainak  elmaradhatatlan lektora, felolvasója, ezen túl pedig az ő hangja őrzi meg az utókor számára a pálos kolostorok  történetét. Tasnádi Tamás a budapesti Sziklatemplom újjáépítésekor szerzett múlhatatlan érdemeket, de a rend - a templom különleges adottságai folytán- folyamatosan bízhat hathatós segítségében.

A két új konfráter – magyarul: társtestvér – P. Bátor Botond tartományfőnöktől a latin nyelvű  befogadó  díszoklevélen túl  egy fehér  piuszkát is kapott a pálos közösséghez tartozás jeleként.

 

Tasnádi Tamás, dr. Bőzsöny Ferenc


„Fölajánlom és átadom magamat Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által Jézus Szentséges Szívének a Szentháromság dicsőségére és a lelkek üdvéért. Hogy ezt Isten kegyelméből képes legyek megvalósítani, a Boldogságos Szűz Máriát anyámmá és királynőmmé választom, és így kívánok Neki engedelmeskedni. Jézusom, Szűzanyám, mindent átadok Nektek, hogy Ti rendelkezzetek velem.... Mindezek megvalósításához kérem a Jó Isten kegyelmét, a Szűzanya és minden szentek, főleg a magyar szentek közbenjárását, és a szent angyalokat hívom segítségül. Ámen.”


A búcsú

Kovács Adrienn, Beer Miklós püspök atya, dr.Bőzsöny  Ferenc                                                                                     

Az elmúlt évekhez hasonlóan a meghívott vendégeket a pálos közösség,a zarándokokat a márianosztrai hívek szerény agapéra látták vendégül.

Molnár Illés, P. Vizi András, P. Borsos József

"Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott..."

P. Hesz Attila, P. Vizi András, Zsombok László, Beer Miklós püspök atya

 

A szentmise videófelvétele:

http://www.youtube.com/watch?v=egu6V05K9q4&feature=share

 

Hálásan köszönjük mindazoknak a márianosztrai híveknek 

- kivált Pomaházi Katikának, Jaczenkó Rózsikának, Bezeczky Erzsikének, Pierer Mártinak,

Pierer Zoltánnak, Zsombok Lászlónak, Demcsik Dánielnek -

az áldozatkészségét, akik az ünnepség előkészítésében és lebonyolításában részt vettek.

Külön köszönet illeti Kiss László polgármester urat, aki volt kedves a fényképeket elkészíteni!