You are here2014. december 1. - 2016. február 2. A Megszentelt Élet Éve

2014. december 1. - 2016. február 2. A Megszentelt Élet Éve


Ferenc pápa üzenete és imája a szerzetesekhez

A megszentelt élet éve alkalmából

  

Ferenc pápa várakozásai, amelyeket a megszentelt élet évének kezdetére 

Az Öröm tanúi, (2014. november 29.) című apostoli levelében megfogalmazott :


Kedves testvérek és nővérek!

 

1. „Hogy mindig igaz legyen, amit egyszer mondtam: »Ahol szerzetesek vannak, ott öröm van.« Meg kell tapasztalnunk és meg kell mutatnunk, hogy Isten képes betölteni a szívünket, képes boldoggá tenni minket, olyannyira, hogy nem kell máshol keresni boldogságunkat.”


2. „Azt várom továbbá, hogy »felébresszétek a világot«, hiszen a megszentelt élet megkülönböztető jegye a prófécia.” „Az evangéliumi radikalitás mindenkinek feladata, nemcsak a szerzeteseknek. Ám a szerzetesek különlegesen, prófétai módon követik az Urat.” „Ezt kell tehát ma első helyre tennetek: »prófétáknak lenni, akik arról tanúskodnak, miként élt Jézus ezen a földön… Egy szerzetes sosem mondhat le a próféciáról!«”

3. „A szerzeteseknek és szerzetesnőknek – az összes többi megszentelt személyeknek nemkülönben – az a feladata, hogy a »kommunió szakértői« legyenek. Azt várom ezért, hogy a II. János Pál pápa által megfogalmazott »közösségi lelkiség« megvalósuljon, és ti elsők legyetek azok között, akik felismerik »az előttünk álló nagy kihívást« ebben az új évezredben: »a közösség otthonává és iskolájává tenni az egyházat«.”

4. „Még azt is várom tőletek, amit az egyház minden tagjától, hogy tudniillik lépjetek ki házatok küszöbén és induljatok el az egzisztenciális peremterületek felé. »Menjetek el az egész világra« – ez volt Jézus utolsó mondata, amelyet övéihez intézett, és amelyet ma is mindnyájunknak megismétel (vö. Mk 16,15). Az egész emberiség vár ránk.”

5. „Arra számítok, hogy a megszentelt élet minden formája felteszi magának a kérdést: mi az, amit Isten és az emberiség ma kér? […] A megszentelt élet éve csak akkor válik igazi kairosszá, isteni, kegyelemben és átalakulásban gazdag idővé, ha odafigyelünk a világ szükségleteire és tanulékonyan követjük a Lélek indításait.”

Tegyük még hozzá Ferenc pápa e konkrét programjához az egyiket a három útmutató szó közül, melyeket ma adott számunkra, ez magában foglalja a másik kettőt is: legyetek bátrak!

Érezzük magunkénak ezt a Ferenc pápa által megfogalmazott konkrét programot, amely segít, hogy a megszentelt élet évében a három központi valóságra tudjuk összpontosítani figyelmünket: evangélium – prófécia – remény. 

 Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled! Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcs, Jézus! Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja! Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján! Ámen


Ferenc pápa imája


Ábrahám, Izsák és Jákob Istene,
Urunk, Jézus Krisztus Atyja és a mi Atyánk,
fogadd el imánkat, amellyel hozzád fordulunk.
Nézd kegyesen jóra való törekvésünket,
és segíts szenvedéllyel megélni hivatásunk ajándékát.
Atyánk, ingyenes szereteted tervével arra hívsz,
hogy keressük a te arcodat a Lélekben,
akár helyben lakunk, akár úton vagyunk.
Add, hogy magunkban hordozzuk emlékezetedet,
és élet forrásává legyen az számunkra
az egyedüllétben és a testvériségben,
s hogy szereteted visszfénye lehessünk
a ma élő emberek élettörténetében!

Krisztus, az élő Isten Fia,
te tisztán, szegényen és engedelmesen jártál
itt, a földön, a mi útjainkon,
és társunkká szegődtél a csendben és a hallgatásban.
A szeretet forrásaként őrizd meg bennünk
gyermeki hozzátartozásunkat az Atyához.
Segíts, hogy megéljük a találkozás evangéliumát:
hogy humanizáljuk a földet, építsük a testvériséget,
osztozzunk a megfáradtak, a keresést feladók fáradalmaiban
és a várakozók, a keresők, a remény magvait őrzők örömeiben.

Szentlélek, lángoló tűz,
világosítsd meg utunkat az egyházban és a világban.
Önts belénk bátorságot az evangélium hirdetésére,
és segíts, hogy örömünket leljük a mindennapi szolgálatban.
Nyisd meg lelkünket a szépség szemlélésére.
Őrizd meg bennünk a teremtett világ hálás csodálatát,
és add, hogy felismerjük mindazt a csodát,
amelyet te viszel végbe minden élőlényben.

Mária, Isten Igéjének anyja,
virrassz megszentelt életünk felett,
hogy az öröm, melyet Isten szava ébresztett bennünk,
betöltse egész lényünket,
és felhívásod, hogy tegyünk meg mindent,
amit csak kér a Mester (vö. Jn 2,5),
az ő szavának tevékeny értelmezőiként találjon minket
Isten országának hirdetésében.

Ámen.

(Forrás: Magyar Kurir )