You are here Magyarok Nagyasszonya Főbúcsú 2012. október 7.

Magyarok Nagyasszonya Főbúcsú 2012. október 7.


 

 

A márianosztrai Magyarok Nagyasszonya Bazilika    zarándokok százait fogadta  legnagyobb ünnepén. A templom és pálos rendház alapításának 660. évfordulójára bazilika minor ranggal kitüntetett ősi pálos templomban a főbúcsún hirdették ki a Szentszék döntését. (ld. bővebben Ave Regina 2012.5.sz.) Az ünnepi alkalommal hét fiatal részesült a bérmálás szentségében. A szentmisét Dr. BEER Miklós váci megyéspüspök pontifikálta a pálos atyák koncelebrálásával.

 

A szertartás a bérmálkozók bevonulásával és a rózsafüzér-imádsággal kezdődött

délelőtt 10 órakor


 

 

Miközben a főbúcsúra érkezett hívek gyülekeztek a bazilikában...


 ...megérkeztek a gyalogos zarándokok is Fülep Ágoston pálos testvér vezetésével. Sokan közülük  már pénteken elindultak  a budapesti Sziklatemplomtól, hogy gyalogosan tegyék a meg a Pálos 70 szervezésében a 70 km-es távolságot a pálos atyák lelki irányításával.  Voltak számosan, akik előző este megérkeztek, és ébren virrasztva a bazilikában imádkoztak. A fiatalok gitározva, dicsérő énekeket  énekelve várták a főbúcsú hajnalát. 

 

Az ünnepi menet  10.30-kor indult el a téren keresztül.

A Bazilika előtt P. BORSOS József plébános-perjel köszöntötte...


 ...Dr. Beer Miklós váci főpásztort, Izydor Matuszewsky generálist, a Pálos Rend elöljáróját,  Jan Berny pálos atyát, Bátor Botond tartományfőnököt,  továbbá a szobi lazarista atyákat, a Márianosztrai Börtön és Fegyház meghívott vezetőit, Kiss László márianosztrai polgármestert, a megjelent pálos testvéreket  és a  közel 1500 zarándokot. (Püspök atya mellett a képen látható Dr.Aczél L. Zsongor pálos atya, aki buszos zarándoklatot vezetett Budapestről.)

 

A Bazilika előtti téren földíszített 52 kg-os, Esztergomi Boldog Özséb tiszteletére közadakozásból készült kisharangot

Gombos Miklós őrbottyáni harangöntő mester öntötte.

A kis harang a lelkek távozását van hivatva hírül adni.

Ha férfit szólított magához  Teremtője három "vers" szól, ha nőt, akkor kettő.


 

A kisharang fölirata:

Isten dicsőségére Esztergomi Boldog Özséb tiszteletére öntettek engem a pálosok márianosztrai engesztelő nemzeti szentélye alapításának 660. évfordulójára, a bazilika minor rangra emelésének évében, 2012-ben.

Esztergomi Boldog Özséb, könyörögj érettünk!


 

Dr. Beer Milós püspök atya könyörgés után szenteltvíz-hintéssel és tömjénezéssel megáldotta a harangocskát

 

 

 A Boldog Özséb nevet viselő harangocska útja rendeltetési helyére, a Bazilika jobb oldali tornyába

(a Bazilika harangjairól ld. Harangok menüpontot)

 

 

Dr. Beer Miklós püspök atya ezután megáldotta a Bazilika kapuja fölé elhelyezett           

pápai címert

 


 A SZENTMISE


 

 

A szentmise a bevonulással kezdődött, majd Zsombok Zsófia a bérmálkozók nevében köszöntötte Püspök atyát.  Völgyesi Levente diakónus

fölolvasásában hirdettetett ki a  660 éve alapított templom bazilika minor rangra emelése


 Püspök atya homiliája


A pálos nővérek

 

Az evangélium és a homilia elhangzása után Püspök atya

a BÉRMÁLÁS szentségében részesített hét fiatalt


 

A bérmálás a hét szentség egyike vallásunkban. Évekig tartó hitoktatást követően kapják meg a jelöltek ezt a szentséget,  mely keresztény beavatásuk csúcspontja. Bérmáláshoz érett korban levő (14. évét betöltött) személy járulhat. Részt vesznek benne a bérmálkozók, a szülők, a kereszt- és bérmaszülők, a hitoktató, a plébános, és az egész egyházközség és természetesen a szentséget kiszolgáltató püspök. A szentség csak egyszer vehető föl.


                 A bérmálkozók és keresztszüleik

 

A szertartás folyamán a bérmálkozókhoz lépett Püspök atya. A bérmaszülő  a jelölt mögött állt és a vállára tette a kezét, kifejezve ezzel, hogy felelősséget vállal a bérmálkozóért. A bérmálandó megmondta bérmanevét, ezután Püspök atya pár méltató szót mondott a választott szent életéről. A szentség fölvételének, a Szentlélek áradásának jeleként Püspök atya a bérmálkozó fejére tette a kezét, s a krizmába mártott  hüvelykujjával keresztet rajzolt homlokára e szavakkal:

 "(bérmanév)  vedd a Szenlélek ajándékának jelét!"  


 BAHIL Fruzsina TERÉZ (Védőszentje: Kalkuttai Boldog Teréz)

Bérmaszülő: Schottner Boglárka


 BUKOVICS Dóra HEDVIG (Védőszentje:Szent Anjou Hedvig)

Bérmaszülő: Zsombokné Stedra Katalin


 ZSOMBOK Zsófia RITA (Védőszentje: Casciai Szent Rita)

 Bérmaszülő: Bukovicsné Kovács Éva


 PODOLECZ Noémi BORBÁLA (Védőszentje: Szent Borbála vértanú)

 Bérmaszülő:Juhász Lászlóné Podolecz Margit

 

 PODOLECZ Péter JEROMOS (Védőszentje: Szent Jeromos egyháztanító)

 Bérmaszülő: Juhász Lászlóné Podolecz Margit


 NAGY Imre LÁSZLÓ (Védőszentje: Szent László király)

 Bérmaszülő: Fintor Erzsébet


NAGYNÉ HEGYESI Henrietta ERZSÉBET (Védőszentje: Árpádházi Szent Erzsébet)

 Bérmaszülő: Fintor Erzsébet  


 

A szentmise a felajánlással folytatódott


 "Ez az én Vérem kelyhe..."

Fr.Szűcs Imre, Magyar Bertalan diakónus,

P.Borsos József pálos atya,Beer Miklós püspök atya


  Bukovics Dóra Hedvig, Zsombok Zsófia Rita

 

Eucharisztikus ima


Fülöp Gábor,Fr.Fülöp Vilmos,Fr.Szűcs Imre,

P.Borsos József,Beer Miklós püspök atya,

Völgyesi Levente diakónus

P.Jan Berny, P.Csóka János, P.Aczél Zsongor pálos atyák,

Magyar Bertalan diakónus, Beer Miklós püspök atya,

Völgyesi Levente diakónus, P.Bátor Botond pálos atya,

Fr.Fülep Ágoston, P.Izydor Matuszewski generális atya


 

"Őáltala, Ővele és Őbenne..."


 

 

A szentáldozat után a Pálos Rend  generálisa, Izydor MATUSZEWSKI mondott beszédet, majd a köszönő szavak után kölcsönös ajándékozásra került sor.


Izydor atya szavait P.Bátor Botond tartományfőnök tolmácsolta.


Vörös M.Bulcsú pálos novicius nyújtotta át Generális atyának a Magyarok Nagyasszonya kegykép olajnyomatát

 

 

 Izydor atya pedig az Úr Jézus képét ábrázoló ikonnal ajándékozta meg Püspök atyát


 
Dr. Beer Miklós
püspök atya

 

 

 

 Izydor Matuszewski pálos generális atya


 

 "Legyen áldott az Úr neve!"

 

 

 Kivonulás


 

A kivonuló menet élén ifj. Fülöp Gábor, a Feszület mögött az Európai Borlovagrend lovagjai és dámái haladtak

 

 

Püspök atya a zarándokok gyűrűjében

 

 

Azok a zarándokok, akik nem fértek be a bazilikába,  kivetítőn keresztül követték a szentmisét. A szentáldozás is a bazilika előtti téren történt.
A márianosztrai hívek a szertartás végén megvendégelték a zarándokokat 

P. BORSOS József

 plébános-perjel,

a szertartás házigazdája 

Hálás köszönet a márianosztrai híveknek segítségükért és áldozatkézségükért valamint a

Takács Péter vezette Gregorián kórusnak gyönyörű énekükért!

Fotók: Kiss László, Pierer Márta, Benedek Zsolt, Vadász J.MM