You are hereAve Regina 2012. II. évf. 6.sz

Ave Regina 2012. II. évf. 6.sz


Ave Regina! 

A márianosztrai Magyarok Nagyasszonya Bazilika és a Boldog Özséb kolostor hírharangja

MINDENSZENTEK ÜNNEPE

2012.II.évfolyam 6. sz 


 

MINDENSZENTEK ÜNNEPE  -  HALOTTAK NAPJA
 


 A két ünnep oly annyira összefonódott a mindennapokban, hogy még a vallásukat gyakorló katolikusok is gyakran gondolkodás nélkül rávágják: november elseje a Halottak napja. Tekintsük át röviden a két nap különbségét és kapcsolódásukat egymáshoz!       Egyházunk  elhalt és élő hívei titokzatos egységek alkotnak, az un. szentek közösségét (régebbi szóhasználattal: egyességét), ahogyan ezt nap, mint nap hitvallásunkban imádkozva valljuk: "Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát". Közösségünknek azok a tagjai,  akik  életszentségük alapján haláluk után rögtön elfoglalták a Mennyei Atya körül őket megillető helyet, (akár kanonizált szentek, akár nem), de azok is, akik a Tisztítótűzben elszenvedett gyötrelmeik után érkeztek, érkeznek a Mennyek Országába  alkotják a diadalmas Egyházat. Őket ünnepeljük Mindenszentek ünnepén, azaz november elsején. Kik ők? Az Úr Jézus pontosan meghatározza a Nyolc boldogságban ezeknek a lelkeknek a körét:

„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.

Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.

Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.

Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.

Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.

Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.

Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.

Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam.

Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok! Így üldözték előttetek a prófétákat is.”(Mt 5, 1-12)

       Közösségünknek azok a tagjai, akik haláluk után a Tisztítótűzben kénytelenek leróni adósságukat, alkotják a szenvedő Egyházat. Értük imádkozunk halottak napján, azaz november 2-dikán. S mi, élők és hazafelé tartók alkotjuk a küzdő Egyházat. Hitünk és vallásunk tanítása szerint az élő hívek imája segít a holt lelkeknek, hogy megtisztuljanak, és így meglássák Istent.  Az egység, a közösség  tehát az imában kapcsolódik össze: mi imádkozunk értük és ők könyörögnek értünk.

       Mindenszentek - főünnep, sőt, 2013-tól a Magyar Katolikus Püspöki Kar döntése alapján parancsolt ünnep, azaz KÖTELEZŐ szentmisén részt venni a vasárnapi szentmiséhez hasonlóan. Elmulasztása gyónási kötelezettséggel jár!

      ( Régi, de sajnos már csak kevés helyen élő hagyomány, hogy az egyház novemberben 30 egymást követő napon misét mond az elhunytak lelkiüdvéért, ez az un. gregorián mise. Mindazok, akik eltávozott családtagjaik, rokonaik, barátaik lelkéért  ily módon is imádkozni kívánnak, írják föl nevüket egy lapra, tegyék borítékba s adják be a sekrestyébe, vagy tegyék a bazilika erre a célra kijelölt helyére.)

 


EGYHÁZMEGYEI ZSINAT


Dr. Beer Miklós, a váci egyházmegye főpásztora 2012. október 11-dikén, a II. Vatikáni Zsinat 50, évfordulóján, a Hit Éve kezdőnapján bejelentette, hogy a váci egyházmegyei zsinat munkája kezdetét vette. Az egyetemes zsinattal ellentétben, amelyen a részt vevő püspökök szavazatai alapján születik döntés,az egyházmegyei zsinaton a  papokból és világiakból álló tanácsadó testület az egyházmegye püspökének ajánlásokat terjeszt elő, a törvényeket a megyéspüspök hozza. A váci egyházmegye első zsinatát Hanauer Á. István váci püspök  hívta össze. 1921  június 20-23. között zajlott, de előkészítése fél évig tartott. A jelenlegi zsinat előtt 1995-ben volt zsinat, Keszthelyi Ferenc püspöksége alatt.

Az előkészítő megbeszéléseken tíz megvitatásra alkalmas témakör alakult ki és ezzel összefüggésben tíz, papokból és világiakból álló bizottság szerveződött. A bizottságok által összefoglalt kérdéseket, problémákat, és javaslatokat hétről hétre egy-egy esperességen, a helyi papok vezette bizottságok megvitatják és kiegészítik. Az így összegzett anyagot  tárgyalja meg a zsinati gyűlés, majd eztán döntésre fölterjesztik a főpásztorhoz.

A zsinat  novemberi  könyörgése:

"Istenünk tőled kaptuk hitünket. Add segítségedet, hogy hitből
fakadó hiteles életünkkel hirdethessük testvéreinknek Örömhíredet."

   HÍREK


A II. Vatikáni Zsinat meghirdetésének 50. évfordulóján, s a Hit Éve kezdőnapján Dr.Beer Miklós megyéspüspök szentmisét mutatott be a váci székesegyházban október 11-dikén. A szentmisén részt  vett P. BORSOS József perjel-plébános, P. VIZI András  és Szűcs Imre testvér.

 

P.Roman Majewski, a lengyelországi Czestochowában lévő Jasna Góra-i pálos kolostor házfőnöke Áder János köztársasági elnöktől a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést kapta Kövér László házelnök és Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében, az Országház Delegációs termében 2012. október 23-án. A kitüntetésen részt vett Beer Miklós váci megyés püspök, P.Bátor Botond tartományfőnök és P. Borsos József.  

 

Három napos lelkigyakorlatot tartott József atya Komáromszentpéteren, (Szlovákia) október 26-28. között külön az iskolásoknak, a betegeknek és három elmélkedést a felnőtt híveknek.

 

Feltámadási kereszt. Az idei zarándoklat  október 28-dikán érkezett a nosztrai Bazilikába. Innen Esztergomba vitték, majd Helemba, Garamkövesd útvonalon halad tovább Révkomáromba. (A feltámadási jelvényről bővebben ld. Események /2011. május 10. bejegyzést)

 

A felvidéki Pázmáneum által a papi és szervezetesi hivatásokért szervezett kilenced 7. állomása/alkalma október 28-dikán volt Kicsinden. A szentmisét Brenner József atya mutatta be Borsos József atya koncelebrálásával. A szentmisén Szűcs Imre testvér oltárszolgálatot látott el. Az imakilenced 8. állomása bazilikánkban lesz a november 13-diki engesztelő virrasztáson.Az Isteni Szeretet Leányai nővérek sashalmi és Budapest Viola utcai rendházában tartott József atya október 3-dikán és 30-dikán  egy napos rekollekciót. 

Ipolydamásdon október 20-dikán, Szobon pedig október 31-dikén temetett és mutatott be szentmisét József atya.


 

Zarándoklatok - látogatóink

 


A Budapest-Józsefváros Jó Pásztor plébániáról KHIRER IMRE plébános atya vezetésével busszal érkeztek zarándokok október 6-dikán.     


A Nemzeti Énekkar Budapest - Rákosliget Magyarok Nagyasszonya plébánián működő egyik imacsoportja József atya részvételével  lelki napot tartott bazilikánkban a főüünep alkalmából, október 9-dikén.


A Budapest - Erzsébetváros Szent Erzsébet plébániáról VARGA ZOLTÁN  plébániai kormányzó atya híveivel lelki napot tartottak bazilikánkban október 13-dikán. Lelket melengető érzés volt látni a két busszal érkező gyülekezet odaadó lelkiségét.


A gödöllői plébániáról nyolcvanan érkeztek október 13-dikán. IZRAEL PÁL káplán atya szentségimádást tartott a bazilikában, majd a kálvárián folytatták lelki napjukat.


A Budapest-Törökőr (VIII.kerület) Lisieux-i Szent Teréz plébániáról is 13-dikán érkeztek a zarándokok busszal BAJCSY LAJOS plébános atya lelki vezetésével. A zsolozsma elmondása után a kálvária imádságos  látogatása is beletartozott lelki programjukba.


Az októberi engesztelő virrasztáson - ahogy mondani szokták -"minden hely elkelt" bazilikánkban. A szentmisén HLÉDIG LÁSZLÓ, Palást/Szlovákia plébánosa, RAJK JÁNOS Budapest-Krisztinaváros Havas Boldogasszony plébánia káplánja és GYURÁSZ MÁRK, Kisgyarmat/ Szlovákia plébánosa koncelebrált Borsos József atyának.


Október 15-dikén volt a kismarosi, verőcei, nagymarosi és kóspallagi hívek szokásos havi zarándoklata, lelki napja a bazilikában.


A nyíradonyi görög-katolikus általános iskola tanárai és diákjai érkeztek zarándoklatra október 16-dikán.  


A Pest megyei Dány katolikus hívei, mintegy 45-en október 16-dikán érkeztek  elmélkedésre és szentmise hallgatásra a bazilikába.


A szegedi Városi Kollégium 9.osztályosait József atya október 20-dikán ismertette meg  a bazilika történetével.


 A Betegek és idősek zarándoklatán 55-en vették föl a betegek szentségét október 21-dikén. A szentség közösségi kiszolgáltatása évről-évre egyre nagyobb számban vonzza a híveket távolról is Márianosztrára.

 

HONLAPUNKAT  OKTÓBERBEN 1054-EN LÁTOGATTÁK MEG. A 22 hónapja működő honlapunk látogatóinak száma ezzel megközelítette a 12.000 megkeresést!


 

Hálásan köszönjük látogatásukat, hozzájárulásukat bazilikánk fenntartásához!  Változatlan szeretettel várunk vissza mindenkit, azokat a kedves Látogatókat is, akik eddig csak a virtuális hálón keresztül ismerték meg a Boldogságos Szűz Mária nosztrai bazilikáját!

 

 

(Az Ave Regina következő száma Adventben olvasható - terveink szerint.)

 

 

 

Anyakönyvi hírek

 

özv. Markovics Károlyné  Trubiánszki  Ilona életének  84.évében,  2012.október 6-dikán,


Horváth  Ferenc  pedig életének 80. évében, október 7-dikén Teremtőjéhez költözött.

Nyugodjanak békében!