You are hereAve Regina 2011. 3. szám

Ave Regina 2011. 3. szám Ave Regina!

A márianosztrai Magyarok Nagyasszonya kegytemplom és a Boldog Özséb kolostor       hírharangja

________________________________________________________________________

KRISZTUS ÖT SZENT SEBE  főünnep

 

                 Ünnepek kavalkádjára virradunk ez évben július első hétvégéjén.

                 Az egyházi év utolsó változó ünnepe, az Úrnap nyolcadát követő péntek (július 1),Jézus Szentséges Szívének ünnepe. A kultusz nyomai már a középkortól kimutathatóak, de mégis Alacocque Szent Margit (1645-1690) 1675-ös látomásai szentesítették. Jézus - Szent Margit látomásában - az emberi hálátlanságot fájlalta, s Szíve tisztelőitől az engesztelést, a hónap első péntekjén történő gyónást, áldozást kérte.

                 A Szent Szív ikonográfiájának első  magyar ábrázolása templomunk Öt Szent Seb oltárképén látható.( Megelőzve a tihanyi bencés apátság oltárképi (1750), és Budán, a vizivárosi jezsuita templom (1765) képi ábrázolását.)

                 Másnap, július 2-án Mária Szeplőtelen Szíve emléknapja lesz. Több szerzetesrend kérte, s kapta meg a XVII. századtól megünneplésének lehetőségét, míg végül XII. Pius pápa  - előbb 1942-ben fölajánlotta az emberiséget Szűz Mária Szeplőtelen Szívének - 1944-ben általánossá tette augusztus 22-dikei megünneplését, amit a II. Vatikáni zsinat 1969-ben Jézus Szent Szíve ünnepe utáni szombatra tett át.A fatimai jelenésekben a Szűzanya kifejezetten kérte tiszteletét és a világ fölajánlását a Szeplőtelen Szívnek, ezért II. János Pál pápa 1981-ben, közvetlenül az ellene elkövetett merénylet után, a Santa Maria Maggiore bazilikában eleget tett a kérésnek.

                 Július 2-án azonban az elsődleges ünnep SZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL,  közismert nevén Sarlós Boldogasszony napja, latinul a Visitatio.                                                                      

" Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszönését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Nagy szóval felkiáltott: "Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám?..." Mária válasza a gyönyörű Magnificat: " Lelkem magasztalja az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Ime, mostantól boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a hatalmas, és Szent az Ő neve."(Lk 1,39-56)

Aránylag későn,  a XIII.századtól kezdik megülni az ünnepet, de egyetemessé csak 1389-től vált az Egyházban.

                 Július  első vasárnapja templomunk főbúcsúja, KRISZTUS ÖT SZENT SEBE főünnepe.

A szent sebek tisztelete a IX. században a skót szerzetesek körében kezdődött, a kontinensen Damiáni Szent Péter, majd Clairvaux-i Bernát terjesztette. A XVII.század végétől a pálos rend különösen nagy gondot fordított a kultusz ápolására. A XVII-XVIII.században három társulat is alakult Krisztus Öt Szent Sebe tiszteletére: 1669-ben Sopronbánfalván, majd  itt, Márianosztrán, 1720-ban pedig a pesti kolostorban. Templomunk nevezetes oltára, amely - az előbbiekben említett Szent Szív ábrázoláson túl - Jézus Sebeinek szimbolikus ábrázolását is tartalmazza, a Társulat főoltára volt.  Pesten a pálos templom (közismertebb nevén: Egyetemi templom) fölépültéig a Szent Sebek tiszteletére  kis kápolnát szenteltek. 1760-ban XIII. Kelemen pápa  dekrétummal hagyta jóvá a társulatok működését és külön búcsúkat engedélyezett tagjai részére.  A társulatok a pálos rend megtöretésével haltak el. 

                Idén lesz  negyed százada a búcsúk legújabbkori történetének. 1986-tól Lékai bíboros úr áldásával újból kezdetét vette Jézus Öt Szent Sebének évenkénti megünneplése.

                A szertartás a szombat esti szentmisével kezdődik a kegytemplomban, majd keresztúti ájtatossággal folytatódik a Kálvárián, s a napot szabadtéri éjféli misével zárjuk. A kegytemplomban egész éjjel  csendes szentségimádás lesz. Vasárnap reggel 8.30-kor a kegytemplomban mutatunk be szentmisét, eztán  9.30-kor a Keresztet hordozva vonulunk a Kálváriára, ahol 10.30-kor ismét szabadtéri szentmise lesz.   ( A szabadtéri misék föltétele a megfelelő időjárás, rossz idő esetén a szentmiséket a kegytemplomban mutatjuk be.)

                                                           + + +

                 Szűzanyám!  Kérlek  esengve,  hathatósan  vésd szívembe,  Szent  Fiadnak  sebeit!

                      Az  Isteni  irgalmasság  283  éves  kegyképe,  a  Jézus  Öt  Szent  Sebét  ábrázolva,   kegyelmi  forrás    számunkra.   Közel három évezred távolából  is  vigasztalásképpen   szól  a  Próféta  a  ma  emberének.

                       Messzire jutottunk  a  fejlődés  technikai  vívmányaiban, könnyebbé és  kényelmesebbé  tettük  az életünket.  Több  a szabadnapunk  és  ünnepnapunk  is  van szép számmal...  és   mégis:  lelkileg ,  erkölcsileg  mélyre  süllyedtünk. .. Van szabad szombatunk , de  egymásra  nincs időnk...  Istenre  pedig  meg  kevésbé! 

                       A  Teremtés  kezdetének  7.  napja,  az  Úr  napja.  Istennek  és a  lelkünknek  szentelt  időt  teljesen  másra  fordítja  az  ember.  Teremtőjéről  megfeledkezett  és  parancsát  semmibe  veszi.   

                       Ha  nem  is  sokan, de évről évre július első vasárnapján   összejövünk  ennél  a  megsebzett  Szívnél  imádkozva  kiáltva  elsősorban  nemzetünkért:  „  Szent  Sebeidbe  rejts  el  engem...”,   nehogy  oktalanságunkban  örök  vesztünkbe  rohanjunk!

                      Márianosztráról  kiáltunk  imádságban,  irgalomért  esdve,  hogy  lelki  békénk  és  örömünk  legyen,  olyan  békénk  amit  a  világ  meg  nem adhat. 

                      Uram,  hallgasd  meg  könyörgésünket  és  kiáltásunk  jusson  Eléd!

                                                                                                                                    József atya

 

( A következő lapszám - terveink szerint - Nagyboldogasszony napjára (augusztus 15) jelenik meg.)