You are hereAve Regina 2012. II. évf. 5.sz

Ave Regina 2012. II. évf. 5.sz


Ave Regina! 

A márianosztrai Magyarok Nagyasszonya Bazilika és a Boldog Özséb kolostor hírharangja 

2012.II.évfolyam 5. sz 

_________________________________________________________________________________________________________

A BASILICA MINOR CÍM

 

       Ismeretes, hogy a Szentszék Istentiszteleti és Szentségi Kongregációja 2012. május 4-dikei határozatával a márianosztrai Magyarok Nagyasszonya kegytemplomot bazilika minor méltósággal ruházta föl.

       De mit is jelent mindez a gyakorlatban?

       Az egyházmegyék templomai között a legnagyobb méltóság a megyéspüspök „ cathedrájával” a székesegyházat illeti. Rangban a plébániatemplomok követik. Kiemelt jelentőséggel bírnak a kegyhelyek, amelyek országos vagy egyházmegyei zarándoklatok célpontjai. Ezek közül a liturgikus és lelkipásztori élet szempontjából követésre méltó templomokat a Pápa a „basilica minor” címmel tüntetheti ki, amelyben kifejeződik az adott kegyhelynek a Római Egyházzal és a Pápával való különleges köteléke.

       A cím föltétele még - többek között -, hogy a templom, a liturgikus szertartások ünnepélyes végzésére alkalmas legyen. De követelmény az is, hogy a templom ismertségnek örvendjen valamely történelmi ténynek, és/vagy - mint  templomunk esetében az Irgalmas Jézus Öt Szent Sebe oltárképnek  és a Boldogságos Szűz Mária - kegyképének  köszönhetően. Nem mellékes feltétel a templom szépsége, művészi kvalitásai sem.

      A bazilika szolgálattevő papjainak feladata, hogy nagy odaadással hirdessék Isten Igéjét mind a homíliák, mind a rendkívüli prédikációk alkalmával, de különös gondot kell fordítaniuk a liturgikus cselekmények lebonyolítására is. A bazilika zászlóin, berendezésein és pecsétjén használható a pápai szimbólum.

      A Szentszék és a Bazilika közötti különleges kötelék hangsúlyozására három ünneppel  - Szent Péter székfoglalásának ünnepe (február 22.), Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe (június 29.) és a Pápa megválasztásának évfordulója – XVI. Benedek pápa esetében ez április ..- bővül 2012 októberétől a  márianosztrai azilika jeles ünnepeinek száma.

          A hívők, akik a bazilikát hívő lélekkel látogatják és ott valamely szent ünneplésben részt vesznek - vagy legalább a Miatyánkot és a Hiszekegyet elimádkozzák -,  a szokásos feltételek mellett (gyónás, áldozás, és imádság a Pápa szándékára) teljes búcsúban részesülhetnek a márianosztrai  Magyarok Nagyasszonya Bazilikában:

 1.)   május 4-dikén, a bazilika cím megadásának évfordulóján;

2.)    június 29-dikén, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén;

3.)    július első vasárnapján, az Irgalmas Jézus Öt Szent Sebe ünnepén   

      4.) augusztus 14-dikén, a bazilika felszentelésének évfordulóján;

5.) október 7-dikén, a titulus liturgikus megünneplésének napján;

6) évente egy olyan napon, amelyet minden egyes hívő szabadon választhat meg.


 

Mit is takar valójában a teljes és a részleges búcsú?

 

A búcsú a bűnbánat szentségében már föloldozást nyert bűnért járó, ideig tartó büntetés elengedése. Az egyház különbséget tesz a bűn eltörlése és a büntetés elengedése között. A Krisztustól kapott oldás és kötés hatalma vonatkozik mind a bűn alóli föloldozásra, mind a büntetés elengedésére. A bűnök megbocsátása után azonban visszamaradnak bizonyos ideig tartó büntetések, s a búcsúk ezek eltörlése. A szó magyar értelmében elbúcsúzunk nemcsak a bűntől, hanem a büntetéstől is. Az egyház az élők számára úgy engedélyez búcsút, hogy lelki hatalmával közvetlenül elengedi az ideigtartó büntetést, mert az élő hívők az egyház joghatósága alá tartoznak; a megholtak viszont már nem, azért érettük csak könyörög Istenhez, hogy engedje el büntetésüket. Ezt azért teheti meg, mert rendelkezik Krisztus és a szentek érdemeinek kifogyhatatlan kincstárával, erre mindig hivatkozhat és ebből mindig osztogathat. Valójában az egyház nem „kifizeti” Krisztus és a szentek érdemeiből az egyes tagok „adósságát”, hanem az érdemeknek erre a kincstárára hivatkozik, amikor könyörgését Isten elé viszi.

Mivel az egész egyház kegyelmi javaival csak a pápa rendelkezik, ezért az egyház nevében csak ő engedélyezhet búcsút, a püspökök csak az ő fölhatalmazása alapján.

Meg kell különböztetnünk a teljes és a részleges búcsút aszerint, hogy a bűnökért járó ideigtartó büntetéstől részben szabadít-e meg vagy teljes egészében. Bármely hívő nyerhet részleges vagy teljes búcsút a maga számára, vagy fordíthatja könyörgésként az elhunytak javára. Ahhoz, hogy valaki búcsú elnyerésére képes legyen, szükséges, hogy meg legyen keresztelve; ne legyen kiközösítve; legalább az előírt cselekmények végén a kegyelem állapotában legyen.  Ahhoz, hogy az arra képes személy a búcsút el is nyerje, szükséges, hogy szándékában álljon a búcsút elnyerni; a megszabott időben és kellő módon elvégezze az előírt cselekményeket, a búcsút engedélyező intézkedésnek megfelelően.

/forrás. www.lexikon.katolikus.hu./

HÍREK 

 

Borsos József atya az esztergomi  bazilikában misét mutatott be az Európai Borlovagrend Esztergomi legátusa előtt augusztus 11-dikén, majd szeptember 1-jén József atya Vásárúton /Szlovákia  a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közösség lelki napján.Szeptember 5-dikén pedig  Budapesten az Isteni Szeretet Leányai nővéreknek rekollekciós napot tartott a sashalmi és Viola utcai rendházukban.

 

Szeptember 12-dikén  a kóspallagi Mária neve plébániatemplom  búcsúnapján  Temesváry K. Benedek atya szentmisét mutatott be Borsos József atya és  Vizi András atya koncelebrálásával, az oltárszolgálatot Szűcs Imre testvér látta el.

 

 

Szeptember 9-dikén  a Szent Kereszt  felmagasztalásának ünnepén a klastrompusztai pálos templom és kolostor romjainál  András atya misét mutatott be  paptestvérei koncelebrálásával.

 

Szent Máté apostol ünnepén (szeptember 21.) a Mária Rádió Kiáltás című esti imádságát templomunkból közvetítették.


A bérmálkozás szentségében idén részesülők közül  Bahil Fruzsina, Bukovics Dóra, Podolecz Noémi, Zsombok Zsófia  a Bazilikával közösen megajándékozták a Szent Erzsébet Szeretetotthon kápolnáját  Ipolytölgyesen a Boldogságos Szűz Mária nosztrai kegyképének – az eredetivel pontosan azonos nagyságú – másolatával szeptember 22-dikén. A bensőséges ünnepség fénypontjaként Borsos József atya szentmisét mutatott be a kápolnában az otthon lakóinak és munkatársainak. Tresóné Szalai  Zsuzsa igazgatónő a gondozottak nevében a kápolna aláírt fényképét nyújtotta át és meghitt szeretetvendégséget rendezett. A szentmisén az oltárszolgálatot az otthon lakói látták el.  Az ajándékozásra azt követően került sor, hogy augusztusban a fiatalok és Bukovics Éva szülő fél napos szeretetszolgálaton vett részt Tiszai Luca SSS  nővér irányításával.

 

Pálosvörösmarton, a Keresztelő Szent János templomban mutatott be szentmisét József atya  és András atya  szeptember 23-dikán.  

 

Dobróka László  pálosvörösmarti  polgármester, pálos konfráter,  feleségével  valamint Bátor Botond tartományfőnökkel és Borsos József perjel atyával zarándoklaton vett részt Czestochowában szeptember 24. és 26. között.

 

Látogatóink – zarándoklatok

 

Augusztus 1-jén a Békésszentandrásról  Bődi Mária tanárnő vezetett egy nyugdíjasokból álló kirándulócsoportot .

Augusztus  6-dikán és szeptember 10-dikén volt a kismarosi, kóspallagi és zebegényi hívek szokásos havi lelki napja templomunkban.

Dr.Csáki Tibor plébános atya Monorról augusztus 8-án  a nagycsaládosok közösségével érkezett.

Nagyboldogasszony napján a volt politikai foglyok és családtagjaik tartottak megemlékezést és koszorúzást. József atya szentmisét mutatott be az elhunytak lelki üdvéért.

 Budapestről, a kőbányai Szent László plébániáról érkezett   Balogh Attila plébános  atya egyházközségének ifjabb tagjaival és a  szülőkkel augusztus 17-dikén.

Az egyik nagykőrösi utazási iroda szervezésében érkezett 35 fő Márianosztrára s meglátogatták templomunkat augusztus 18-dikán.

Dr. Magyar Pál plébános  atya, Budapest – Árpádföld Szent Anna plébánia híveinek tartott egy napos lelkigyakorlatot templomunkban augusztus 20-dikán

Gúta/Kolárovo (Szlovákia) Nagyboldogasszony Egyházi Gimnázium és Alapiskola tanárai busszal érkeztek augusztus 22-dikén egy napos lelkigyakorlatra.

 Encsről, a Szent Anna templomból 40 zarándok érkezett  Tamás atya lelki vezetésével.

Az un.”malenkij robotosok”  hálaadó zarándoklata augusztus 26-dikán volt. József atya szentmisét mutatott be az elhunytak lelkiüdvéért.

Szeptember első napján a szlovákiai  Bényből  Nagy András atya iskolakezdeti lelki napot tartott. A  fiatalok szüleikkel együtt érkeztek..

budapesti Szent Imre plébánia szolgálattevőit Urr Zs. Ipoly atya kalauzolta szeptember 4-dikén.

 Ugyanezen a napon a váci Piarista Gimnázium 10-dik osztályának kicsiny csapata kerékpárral tette meg Vácról az utat templomunkba. 

Kisboldogasszony napján a zarándokcsoportok egymást váltották. A Székesfehérvári Egyházmegyéhez tartozó ráckeresztúri Szent Kereszt felmagasztalása templom zarándokainak szeptember 8-dikán József atya szentmisét mutatott be. A nagymarosiak fogadalmi zarándoklata délután 3-ra érkezett ide, de még aznap Besztercebánya mellöl három minorita atya is zarándokokkal érkezett.

Augusztus 12-dikén a váci Karolina Katolikus Általános Iskola két osztályának mutatott be szentmisét József atya.

A szeptember 13-dikai engesztelő virrasztásra a következő településekről érkeztek zarándokok: Ipolyfödémes, Palást, Ipolyság, Felsőtúr, Középtúr, Kistúr, Tompa, Óvár, Inám, Kelenye, KéméndKicsind, Szalka, Kiskeszi, Ipolybalog, Ipolyszakállas, Ipolybél, Budapest, Vác, Vácrátót, Szob, Damásd, Ipolytölgyes, Vámosmikola, Nagybörzsöny, Kemence, Bernecabaráti és természetesen a márianosztrai hívek.

keszthelyi Kis Szent Teréz Bazilikából busszal érkezett zarándokokat Pawel karmelita atya vezette szeptember 14-dikén.

Szeptember 15-dikén  ugyancsak egymást váltották a Boldogságos Szűzanya tiszteletére érkezett zarándokok és kirándulók. Székesfehérvárról 15-en  tartották fontosnak templomunk megtekintését. Kispest - Wekerle-telepről, a Munkás Szent József plébániáról Tercsy Zoltán esperes atya lelki vezetésével érkeztek zarándokok. A szigetszentmiklósi  Szent Miklós plébániáról Linde László plébános atya mutatott be szentmisét az általa vezetett zarándok-csoportnak.

Bíró Oszkárné vezette derűs lelkű kirándulók 40 fős csoportja szeptember 20-dikán látogatta meg templomunkat.

Szeptember 22-ikén  a Zebegényből  érkezett általános iskolások ismerkedtek meg templomunkkal és a pálos renddel.

 Schal Tamás  plébános atya  Veszprémből, a Magyarok Nagyasszonya plébániáról buszos zarándoklatot vezetett  szeptember 29-dikén.

Balogh László plébános  atya  híveivel Örkényről  és Tatárszentgyörgyről érkezett. A  zarándokoknak László atya  József atyával együtt szentmisét mutatott be.

Békéscsabáról az Építéstudományi Egyesület 45 munkatársa látogatta meg templomunkat szeptember  29-dikén.


 

Köszönjük a megtisztelő érdeklődést, szeretettel várunk vissza mindenkit!

(Elnézést kérünk azoktól a kedves Látogatóktól, akik a fölsorolásból kimaradtak, de csak az előre bejelentett látogatóinkat tudjuk regisztrálni.)