You are hereAve Regina 2012. augusztus 15. Nagyboldogasszony ünnepe

Ave Regina 2012. augusztus 15. Nagyboldogasszony ünnepe


Ave Regina!

A márianosztrai Magyarok Nagyasszonya kegytemplom és a Boldog Özséb kolostor hírharangja


 

 2012. II. évfolyam 4.szám

 NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPE

 

A templom fölszentelése  

                      

 

                       1729. augusztus 14-dikén, 283 éve szentelték föl a márianosztrai templomot a Boldogságos Szűz Mennybevételének tiszteletére. Antonius Card. CAÑIZARES LLOVERA, a Szentszék Istentiszteleti és Szentségi Kongregációjának prefektusa ez év május 4-dikei dátummal a templomot Bazilika Minor címmel és méltósággal ruházta föl. A kivételesen nagy ünnep alkalmából  helyénvalónak látszik a templom történetének és fölszentelésének rövid fölidézése.

                        Köztudott, hogy Nagy Lajos magyar király 1352-ben börzsönyi birtokának egy részét a pálos rendnek adományozta, hogy azon kolostort és templomot építsenek a Boldogságos Szűz tiszteletére. A templom, aminek középkori szentélye a mai napig látható – figyelembe véve a korabeli pálos építési periodusokat – legalább harminc esztendeig épült, s írott forrásokból arra lehet következtetni, hogy 1382 nyarán szentelhették föl. Tekintettel arra, hogy hosszú ideig csak a szerzetesek használták, hajó csak jóval később épülhetett meg, a XV. század közepén.

                        A XVI. század zavaros viszonyai közepette – török hódoltság, a reformáció terjedése s a kettő együttes következményeként  némely magyar főúr garázdálkodása miatt – a kolostor elnéptelenedett, s a hajdan nagy hírű templom-kolostor együttes az enyészet martalékává vált, a XVII.század végére romokban hevert.

                        A török uralom vége felé, Buda visszafoglalása után a pálos rend is visszaigényelte régi kolostorainak egy részét, így a kiégett és romos állapotban lévő nosztrai kolostort is. 1692-ben a pesti, még épülő rendház, kapta meg a birtokot, amit akkor egy betelepült lutheránus közösség lakott. Ebből az időből származik  az első írott emlék a falu létrejöttéről is. Két év múlva - az akkor 102 éves esztergomi prímás - Széchényi György nagylelkű adományának köszönhetően rendelkezésre állt az a tőke, amivel a helyreállítás megkezdődhetett volna, ám a  Rákóczi-szabadságharc megakasztotta a munkálatokat. A szatmári béke után, 1711-ben Kurpész Pál atya és még két szerzetes testvér tevékenységének köszönhetően elkezdődött végre a hajdanvolt híres kolostor újjáépítése. Először a kolostor még használható épületrészeit hozták lakható állapotba, majd hat év múlva kezdődött el a középkori szentély rekonstrukciója, s rá egy évre a nosztrai kolostor rezidenciává lett. A következő év a hajó újjáépítésének kezdete volt.                   

                     A templom építésével párhuzamosan történt a falu lakosságának pasztorációja. Ennek eredményeként 1713-ban már a településen katolikus közösség is élt, az első canonica visitatio szerint 38 fő, s  1714-ben három gyermek megkeresztelésével megindult az önálló anyakönyvezés.Pár év múlva már csak katolikusok éltek a faluban, s ez az 1933-as, mind ez ideig utolsó vizitációig nem változott. A hívek ellátására fölépítettek egy kápolnát Szent Borbála tiszteletére. 1721-től fölgyorsultak a templom építésének munkálatai. Kurpész Pál helyett az új perjel  Schajmon László atya lett. Megkezdődött a kéttornyos homlokzat kialakítása, a kripta helyrehozása, valamint a kolostort övező középkori fal rendbe tétele. A templom átépítésének tervrajza nem ismeretes,( bár lehetséges, hogy a kolostor átépítésének tervezője és szakmai irányítója, Hölbling János munkája), de  Kayr Mátyás kőművesmester közreműködése  kimutatható a kivitelezés folyamatában. 1729 tavaszára már állt a főoltár, s hat mellékoltár. A díszítés  ugyan még váratott magára, de  a templom  – a nagylelkű adományoknak köszönhetően - a lényeges liturgiai kellékekkel már rendelkezett, amikor Hávor Mihály provinciális kezdeményezésére - aki 1726-tól a székhelyét Nosztrára helyezte - 1729 április 26-dikán Esterházy Imre esztergomi érsek engedélyt adott a templomszentelésre.

         Eredetileg Nádasdy László – maga is pálos szerzetes - püspök volt fölkérve a szentelésre. Három évig állt sátoraljaújhelyi konvent élén, majd máriavölgyi vikárius lett, mielőtt 1712-ben csanádi püspökké szentelték. Betegsége miatt azonban az utat vállalni nem tudta, így Esterházy Imre ifjú segédpüspökére, Berényi Zsigmondra várt ez a nemes feladat.  Berényi gróf a Nyitra megyei Bodokon született 1694. szeptember 27-én. 1711-től az esztergomi egyházmegye növendékeként a bécsi Pázmáneumban tanult, majd 1715-től a római Collegium Germanicum-Hungaricum növendéke volt, itt szerzett teológiai doktorátust. 1718-ban Rómából - korengedménnyel - felszentelt papként tért haza Magyarországra. 1720-ban már honti főesperes lett, XIII. Benedek pápától pedig a mallei püspöki címet kapta meg 1728-ban.

        A  szentelés időpontját augusztus 14-dikére tűzték ki. A 35 éves püspök már két nappal az esemény előtt megérkezett a kolostorba. Föltehetően nem egyedül érkezett, hiszen a templomszentelés az adott korban is a legnevezetesebb események közé tartozott. A püspök kíséretén túl  jelen volt Rosa Ferenc definitor, rendi titkár, továbbá Hont vármegye elöljárói.  A pálos rendházak priorjai mellett az adományozók – zömmel a főnemesség tagjai, az állami tekintélyek, de szép számmal a környező falvak plébánosai – s elmaradhatatlanul az országban működő szerzetesrendek elöljárói vettek még részt a több napig tartó ünnepségen. Augusztus 13-dikán Szent Severinus és Szent Verecundus ereklyéit körmenetben átvitték a Szent Borbála kápolnába, s fölszentelték a harangokat. Négy harangról tudunk. A legkisebb a Szent Donát püspök és vértanúról elnevezett harang volt. A három nagy harang Jézus, Mária és Keresztelő Szent János nevét viselte.

        Augusztus 14-dikén már reggel 7 órakor elkezdődött a szertartás  a környező falvak plébánosainak részvételével. Először a főoltárt konszekrálta Berényi püspök szent énekek kíséretében, majd bérmálkozás következett, s az ereklyék visszahelyezése a templomba.

        A Szűzanya Mennybevétele tiszteletére szentelt templom 1744-től plébániai rangot kapott. A pálos rend 1786. évi szétszórattatásával a templom az Esztergomi Egyházmegye gondozásába került. 1989-től ismét a pálos atyák látják el a szolgálatot. Az 1993-as egyházmegyei rendezés során a templomot a Váci Egyházmegyéhez csatolták. dr. Beer Miklós főpásztor - maga is 1970-1976-ig a templom plébánosa - a templomot, ami  1986-tól a Magyarok Nagyasszonya titulust viseli, és a plébániaépületet a pálos rendre ruházta.

       A sok vihart megélt templom - hála Borsos József atya gondoskodásának és a zarándokok adományainak- teljes pompájában ragyog, s minden látogató és hívő örömére megkapja a Mária-kegyhelyet megillető rangot. A Bazilika Minor cím és rang ünnepélyes kihírdetése 2012. október 7-dikén  - dr. Beer Miklós püspök atya pontifikálta - szentmise keretében  lesz. 

       ( A Bazilika minor címről bővebben a következő számunkban lehet olvasni.)

MáriaMagdolna nővér

_______________________________________________

 

HÍREK

 

Bátor Botond tartományfőnök augusztus elsejei hatállyal IMRE J. Csanád atyát a pécsi rendházba helyezte és VIZI G. András atyát pedig a márianosztrai Boldog Özséb kolostorba.

 

Képek Csanád atya utolsó nosztrai szentmiséjéről  

     
     

- + -

 

Szolgálni Istent és embertársaimat szeretetben életem minden napján

Felvidéken születtem 1971 július 13-dikán, Nagykürtösön, Közép-Szlovákia déli részén, a magyar határtól nem messze. Általános iskolai és szakmunkásképző tanulmányaimat is itt végeztem. A kötelező katonai szolgálat után épületasztalosként dolgoztam és félig-meddig hivatásszerűen fociztam.

Már kiskoromtól kezdve keresztény módon neveltek, templomba jártam, ministráltam. Megtanultam a hitet értékelni, de mindig egyre közelebb  szerettem volna kerülni Istenhez. Megvoltak a céljaim, a terveim, csak éppen nem úgy alakult minden, ahogyan azt én elképzeltem.

Egy alkalommal 1998 májusában, a falubéli nénik megkértek, hogy vigyem el őket a fatimai engesztelésre Márianosztrára. Ezen a helyen éreztem meg először az Úr hívását, vonzását, s olyan erős hatással volt mindez rám, hogy attól a májusi naptól két évig minden hónap 13-dikán részt vettem az imanapon. Végül úgy döntöttem szerzetes leszek, s 2001-ben megkezdtem a jelölt időt a Magyar Pálos Rendben. A jelöltidő után a noviciátus következett a pécsi rendházban, majd itt Márianosztrán. Ez idő alatt újabb hívást éreztem a lelkemben, immár a papságra. 2004-ben két másik testvérrel elkezdtem teológiai tanulmányaimat a Pécsi Hittudományi Főiskolán. Nem volt könnyű ismét iskolapadba ülni és tanulni, de hála Istennek, mindig megkaptam azt a kegyelmet és erőt, amely szükséges volt a tovább lépéshez.

2012 június 13-dikán szentelt pappá dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita Pálosszentkúton.  Bátor Botond tartományfőnök augusztus elsejével Márianosztrára helyezett, ide ahonnan elindultam, tehát mondhatom, hazaérkeztem.

Isten kegyelmében bízva és megerősödve, szeretném örömmel teljesíteni a papsággal járó szolgálatomat. Naponta meg akarom élni rendünk karizmáját, hogy segítsem testvéreimet és minél több embert tudjak elvezetni az üdvösségre.

Vizi G. András atya

 

-ooo-

József atya május 29-dikén és július 4-dikén lelki-napot tartott az Isteni Szeretet Leányai közösségben Sashalmon.

-ooo-

József atya, Csanád atya és Imre testvér rendtársaikkal  július 16-21 között pálos lelkigyakorlaton vett részt a páratlan szépségű Somogy megyei Gálosfán.

-ooo-

A nagysikerű idei  Falunap június 22-dikén  szentmisével és ifj. Emmer István kántor  orgonajátékával vette kezdetét.

-ooo-

A zselizi Szent Jakab búcsún  József atya és Csanád atya a felvidéki paptestvérekkel szentmisét koncelebrált, Imre testvér pedig oltárszolgálatot látott el július 24 –dikén.

-ooo-

Két gyönyörű, tölgyfából készült gyóntatószékkel gazdagodott a templom. Ezzel négyre bővült a gyóntatóhelyek száma. Az új gyóntatószékek a régi kolostorból visszakapott kerengőrészen, az un. gyóntatófolyosón találhatóak. A bejárattól balra, a kórushoz vezető ajtón keresztül lehet őket nagyobb ünnepeken megközelíteni. 


 

 

Anyakönyvi  hírek

 

Keresztelések

KIÁCZ Lajos és Csiszár Adrien  LILIEN LOTTI ILONA nevű  9 hónapos kislánya május 13-dikán,

PAP László és Lőrincz Zsuzsanna  BOLDIZSÁR nevű 6 éves kisfia május 27-dikén,

KRUPA Zsolt és Sipos Anikó KINGA ELIZABET nevű 7 hónapos kislánya június 17-dikén

és a Franciaországból (Nimes) direkt erre az alkalomra hazaérkezett DÉZSI Csaba és Fenyves Rózsa  HUNOR CSABA nevű 5 éves  kisfia augusztus 5-dikén részesült

a keresztség szentségében.

Isten hozta a kis jövevényeket Krisztus közösségében!

 

  Halálozások

DOMANICZKI István életének 64. évében április 22-dikén,

SZOLNYIK Lajos  életének 85.évében május 7-dikén,

MÁCSAI László életének 61. évében május 11-dikén,

SZŰCS Mihály életének 59. évében június 2-dikán

tért meg Teremtőjéhez.

Nyugodjanak békében!

 

 

Vendégeink – látogatóink

 

Május 17-dikén a  Patróna Hungariae hajdani végzősei a 60 éves érettségi találkozójukat tartották lelki nappal egybekötve templomunkban

dr. Aczél László Zsongor pálos szerzetes  1965-ben Esztergomban szentelt hat paptestvérével  - Alberti Árpád a Bp-Belvárosi Szent Mihály templom igazgatója,  Balázs Béla kaposvári megyéspüspök, Györgydeák Márton Bp-Felsőkrisztinavárosi plébános,  Lambert Zoltán városmajori Jézus Szíve templom plébánosa, Suló Lajos Bp.-Vörömarty utcai templom plébánosa, P.Dióssy Géza Kornél O.P.  - lelki nappal egybekötött hálaadó szentmisét mutatott be templomunkban június 12-dikén.

Lencse Balázs kántor vezetésével Kartalról kétszer is érkeztek zarándokok: június 2-dikán templomunk főbúcsújára és június 24-dikén, amikor is a zselizi Szent Jakab búcsúba menet templomunkba is elzarándokoltak.

A pasaréti Páduai Szent Antal ferences plébánia felnőtt hittanos csoportja tartott lelki napot templomunkban.  

Június 11-dikén és július 9-ikén a kismarosi, verőcei és kóspallagi hívek  szokásos havi lelki napja

Az érdi Marianum Általános Iskola diákjai Szalma István diakónus-igazgató vezetésével érkeztek június 12-dikén.

A június és július 13-dikai  fatimai  engesztelő virrasztásra megtelt a templom a felvidéki és a hazai hívekkel.

A Budapest-kőbányai Szent László plébániáról Balogh Attila plébániai kormányzó atya vezetésével 45 hívő érkezett lelki napra június 28-dikán.

Az edelényi Jézus Szíve plébániáról július 2-dikán Kovács László plébános c. esperes vezetésével érkezett 40 hívő templomunkba lelki feltöltődésre.

A Bács-Kiskun megyei Rém község Szentolvasó Királynője templomának 50 fős hittanos csoportja július 3-dikán látogatta meg templomunkat.

Dörnyei Kristóf 20 fős Regnumos csoportjának szabadtéri  misét mutatott be József atya július 4-dikén

A Váci Kolping Család Kucsák Gábor vezetésével  apró zászlócskával érkezett július 7-dikén kerékpárral zarándoklatra.  A zászlócskára egy elfeledett márianosztrai búcsús ének szövegét nyomtatták:

„Nosztra híres kegyhelyére szent örömmel érkezünk.

Asszonyunkhoz, édes Szűzanyánkhoz, szent buzgalmat érezünk.

Nosztra kedves, égi pártfogója, búcsúsoknak égi szószólója,

Engedd szíved áldott tisztaságát áradozva zengenünk.

Már százezrek jöttek bízva hozzád,

Kegyhelyedre Szűzanyánk.

Százezerszer hallgattad meg néped,

Ha hozzád sírt, Pátrónánk.

Nosztra kedves égi pártfogója, 

Pálosoknak régi szószólója,

Oltárodról nézz le gyermekedre,

Kegyes szemmel nézz le ránk.”


A budapesti Szent Imre templom ministránsai július 23-dikán jöttek nyári sátortáborozásuk közepette templomunkba.

A felvidéki Somorja és környékéről táboroztak hittanos fiatalok a Börzsönyben. Nekik mutatott be szentmisét József atya július 29-dikén.

Fülöp Ákos nagytétényi plébános hittantáborosaival tett gyalogtúrával egybekötött villámlátogatást  július 31-dikén.

P. Vértesaljai László 13 fős imacsoportja  augusztus 1-jén szentmisével egybekötött lelki napot tartott templomunkban.

 

Kirándulók

Negyven kiránduló érkezett Lébényből június 7-dikén, Békésszentandrásról pedig augusztus 2-dikán.

Nyáron örömteli módon megsokasodnak az általános iskolások templomunkban. Június 26 Kiskunfélegyházáról , másnap Martfűről szintén 45 általános iskolás látogatott el hozzánk. Július 14-dikén pedig Halkó Erzsébet Soltról kalauzolt ide 40 fős gyerekcsoportot. Július 17-dikén a budapesti Béke otthon lakóinak maroknyi csapata Esztergomból hazafelé tért be hozzánk.

(A fölsoroltakon kívül lényegesen többen tartották fontosnak templomunk meglátogatását, akár lelki feltöltődés, akár a templom építészeti és képzőművészeti értékeinek megtekintése miatt, de fájdalom, csak a bejelentett csoportokat van módunk rögzíteni. Ezért elnézést kérünk.)

 

Isten hozta zarándokainkat és látogatóinkat a Magyarok Nagyasszonya bazilikában és szeretettel várunk mindenkit vissza!