You are hereAve Regina 2012. II. évfolyam 2.sz.

Ave Regina 2012. II. évfolyam 2.sz.


Ave Regina!

A márianosztrai Magyarok Nagyasszonya kegytemplom és a Boldog Özséb kolostor hírharangja


 

 2012. II. évfolyam 2.szám

 HÚSVÉTI IDŐ


 

  Krisztus feltámadt, alleluja, valóban feltámadt!


       Mert hogyan is maradhatott volna holtan az ÉLET, a világ Ura és Teremtője!?

           A Logosz, az Atya öröktől fogva kimondott szava, amely a világ kezdetekor ott lebegett a "vizek felett", természetében hordozza az örök lét csíráját, mert nélküle semmi sem lett volna, hiszen ő maga a lét és a létezés.
           Ha megfigyeljük a természetet ilyenkor, tavasszal, azt látjuk, hogy megújul minden a zord tél elmúlását követően, szinte holtából éled újra a természet, rügyeznek a fák, s megszületnek a házkörüli jószágok ivadékai is: a húsvéti hagyományos jelképrendszerhez tartoznak a kisnyulak, báránykák, naposcsibék, s igen, a népi bölcsesség nagyon jól tudta mindig, hogy a húsvét beköszöntével a megújuló életet ünnepeljük.
           Krisztus feltámadt a halálból, mert bár a teste fölött diadalt tudott aratni az emberi gonoszság és a sátáni fondorlat, de a lélek töretlenül szolgálta az Atya akaratát.
           Nem lehet a világon akkora szeretet, minthogy a Teremtő Isten a teremtett emberiség megmentése érdekében áldozta fel örök szeretete legszebb gyümölcsét, egyszülött fiát, Jézus Krisztust.
           A világ teremtője megtestesült és teremtményi alakot öltve hirdette nekünk az örömhírt, Isten szabadító tervét, amelyet az emberi elutasítások és meg nem értések ellenére keresztülvitt, meghozva az új életet számunkra.Most már nem reménytelen az életünk, Istenhez tartozunk, Istené vagyunk, krisztusiakká váltunk, örök életünk van Istenben. A világ azt gondolta, hogy nagypéntekkel vége Jézus földi küldetésének.
           Akinek útjában volt, egy időre fellélegezhetett, de ez sem lehetett a teljes nyugalom ideje, mert félnie kellett a nemsokára be is következő feltámadástól. Hiába a lefizetett őrök, hiába az ellenkező híresztelés, az élet diadalmaskodott a halál felett, s mivel a halál mint léthiány, kevesebb a létnél, az életnél, esélytelen volt mindig is, hogy győzhessen az élet felett.
           Az Ige testté lett, közöttünk élt, s bár a sötétség életére tört, a halál nem tudott felette diadalmaskodni: feltámadt, amint megmondta.
           Feltámadása után megjelent az asszonyoknak, az apostoloknak, majd sokan másoknak is. Csak az evangéliumi elbeszélések tíz olyan alkalmat sorolnak fel, amikor a feltámadt és megdicsőült Jézussal találkoztak földi halandók.S akiknek megjelent Jézus, azok a továbbiakban nem tudták titokban tartani, hanem belekiáltották a világba: feltámadt Krisztus, az a Jézus, aki egyesek megöltek, de mindhiába, mert Ő a szabadító, a megváltó, a megígért messiás, az Isten fia, a Második Isteni Személy, a felkent, akinek dicsősége beragyogja az eget és a földet. Nincs más név a földön, amelyben üdvözülni lehet, ő az élet értelme, végső célunk és létünk oka, a világmindenség középpontja és fenntartója. Nélküle senkik és semmik vagyunk.
           Jézus a barátunk, aki életét adta barátaiért, ő Isten Báránya, aki elvette a világ bűneit, akinek teste és vére értünk és sokakért feláldoztatott egy végső és tökéletes áldozatban, s aki soha többé már nem hagy el bennünket.
Látható jelekben itt van közöttünk a szentségekben, ő az, akihez minden bajunkban fordulhatunk, mert ő lelkünk orvosa.
A csoda megszületett, s beteljesedett. Az emberiség számára nem marad más, mint az örvendezés és a hálaadás édes és boldogító kötelezettsége. Főleg ilyenkor, húsvét szentséges ünnepén.
                                                                           Krisztus feltámadt, örvendezzetek!

                                                                                                                                                          Levente diakónus

                 

 

HÍREK

2012.március 1-jén Borsos József atya részt vett az Európai Borlovagok Győri Legátusa által szervezett jótékonysági árverésen, amit a Beteg gyermekek megsegítésére rendeztek.

 

PÁLOS MÚZEUM. Március 28-dikán a Pálos Múzeum és a Börtönmúzeum valamint a Konferenciaközpont ünnepélyes pályázati lezárására került sor. A múzeum ettől kezdve hétfő kivételével 10-18 óráig látogatható.

 

VIZITÁCIÓ.Ft. Arnold  CHRAPKOWSKI a Pálos Rend vikárius generálisa és Marian  Waligóra custos atya rendi vizitációra érkezett  Márianosztrára március 24-dikén. 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK

Örvendetes hír, hogy márciusban három keresztelés is volt templomunkban.

2012. március 11-dikén SIMON Ferenc és VARGA Melinda    BENCE nevű kisfia,

ugyanezen a napon LÉNÁRT István és KANIZSAI Orsolya BENEDEK és ANNA nevű gyermeke

2012. március 18-dikán pedig VARGA Péter és PIERER Bernadett DOROTTYA nevű kislánya

részesült a keresztség szentségében.

Isten hozta a kis újszülötteket!

+ + +

Halálozások

 

KISZELLA Lajos életének 69. évében 2012. február 24-dikén, SZOLNYIK Lajosné BEZECZKI Ilona pedig életének 85. esztendejében  2012. március 21-dikén tért meg Teremtőjéhez.

Nyugodjanak békében!

 

 

Közlemények

A XXXIII. Márianosztrai Gyalogos Zarándoklat 2012. április 28-30-ig lesz. A zarándoklat mottója:"Hited meggyógyít!".

Jelentkezés és bővebb információ: www.marianosztra.zarandoklat.hu

 

Az idei elsőáldozás május 20-dikán, Urunk Mennybemenetelének ünnepén lesz 10.30-kor.

 

A bérmálkozásra történő fölkészítő foglalkozások áprilistól a tanév végéig vasárnap lesznek délután 3-5-ig.

 

Pünkösd hétfőn szeretettel várjuk mindazokat szentmisére s az azt követő szeretetvendégségre, akik idén ünneplik bérmálkozásuk, 5, 10, 15, 20, 25 esetleg 30. évfordulóját. A személyes meghívásokat rövidesen kézbesítjük.

Vendégeink - látogatóink

Február 26-dikán a váci Piarista Gimnázium cserkészei zarándokoltak  templomunkba . Borsos József atya szentmisét mutatott be a fiataloknak.

VARGA Miklós Péter plébános atya vezetésével a budapesti Rezső téri Magyarok Nagyasszonya templom képviselőtestületi tagjai tartottak három napos lelkigyakorlatot  március 2-4-dike között.

Piliscsabáról, a Szűz Mária neve plébániai közösség tartott lelkigyakorlatot JANISH Mihály lazarista atya irányításával március 15-dikén.

Március 16-án pedig ugyancsak Piliscsabáról ŐZE Sándor, a PPKE Bölcsészettudományi Kar docense vezetésével történelem szakos egyetemisták ismerkedtek templomunkkal.

A Magyarországi Domonkos Rendtartomány egy napos látogatásra érkezett templomunkba. Hálaadó szentmisét mutattak be,  s a rendtartományt a Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlották.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére Rétságról és környékéről érkeztek hálaadásra  zarándokok március 25-dikén.

Március 31-dikén Budapestről a Regnum Marianum közösség 14 tagja látogatta meg templomunkat Pál Beatrix vezetésével.

Megtiszteltetésnek vennénk, ha látogatóink elküldenének nekünk egy-két képet, amit  templomunkban készítettek zarándoklatukról.


 

Szátoki hívek zarándoklata a 60-as években Márianosztrán Mészáros Csaba plébános atya vezetésével.( Forrás: www.szatok.hupont.hu)

Köszönet

Hálásan köszönjük a TAKÁCS Péter vezette Gregorián kórusnak, hogy énekükkel a húsvéti  liturgiák fényét emelték. Ugyancsak köszönet illeti PIERER Zoltánnét a templom csodálatos földíszítéséért valamint  a takarító-csoportokat áldozatos munkájukért !

 

(Következő lapszámunk Pünkösdre jelenik meg)