You are hereAve Regina 2011. 4.szám

Ave Regina 2011. 4.szám Ave Regina!

A márianosztrai Magyarok Nagyasszonya kegytemplom és a Boldog Özséb kolostor hírharangja


2011. I.évfolyam 4.szám

Szűz Mária Mennybevétele - Nagyboldogasszony napja

          Mária földi életének befejezése után testével-lelkével együtt fölvétetett a mennybe, föltámadt Fia dicsőségébe. A testével és lelkével kifejezés együtt a teljes üdvösséget hangsúlypozza. Mária halálának helyéről és időpontjáról nincsenek pontos történelmi adataink.

           A keleti egyház a 6.század, Nyugaton a 7.század óta ismerik Mária elszenderülésének (Koimészisz Dormitio) ünnepét.

Az ember test és lélek egysége, így a túlvilági üdvösséget nem hordozhatja csupán a lélek. A Szentírás tasnúsága szerint az emberek teljes mértékben csak Krisztus megjelenésekor öltöznek az Ő dicsőségébe (Fil 3,21: Kor 15,23), s ezt nevezzük föltámadásnak, de annak valamilyen előzménye már van az egyéni üdvösségben. Mária kiváltsága az, hogy már teljesen beköltözött ebbe a végleges állapotba Krisztus erejéből. Máriának különös szerepe van Krisztus mellett : egészen hozzá tartozik, mint anyja, de úgyis mint, akit a hit, a kegyelem és a szeretet fűz hozzá. Mindezek mellett Mária ment volt az áteredő bűntől és annak következményeit sem hordozta - halál, mint büntetés, rosszra való hajlam - azért benne a kegyelem teljesen kifejthette hatását.

            A Boldogságos Szűz Mária halála a hit számára is jelentőséggel bír, ez abból adódik, hogy az elhunytak sorsáról szóló általános bibliai kijelentéseket (1 Tessz 4,14) Máriára alkalmazták. Szűz Mária, mint minden vértanú és szent a megdicsőült Krisztus közelségében él és közbenjáróként támogatja a zarándok egyházat, amíg az el nem jut a Krisztussal való végérvényes egyesülésre. Mária hitben és kegyelemben egyedülálló módon közreműködött Krisztus megváltó művében, így föltámadásában is elsőként és teljesen részesedett. A többi szenttől viszont azáltal különbözik, hogy Ő a megváltottak modellje.

            Mária az egyház ősképe, istenanyasága révén pedig Krisztus testének legjelentősebb tagja.

            Mária tevékenysége az üdvösség rendjében a "kegyelem rendjében" is tovább folytatódik, mivel Jézus Krisztus akaratából és erejéből "üdvös hatással" van az emberekre.

            Írott emlékek a 7.századtól tanuskodnak az ünnep meglétéről, de csak 1950-ben hirdette ki XII. Pius pápa, mint kinyilatkoztatott igazságot a "Munificentissimus Deus" című apostoli rendelkezésben.

X X X

 

             Augusztus 22-dikén emlékezik meg a Magyar Katolikus Egyház MÁRIA KIRÁLYNŐ ünnepéről, ami a mennybe fölvett Szűzanya királynői méltóságának ünnepe, a hála kifejezésének egyik módja.

Tisztelete magán ájtatosságban a 10-11.században jelent meg, liturgikus kultusza a 19.században kezdődött. Rómában az Apostolok Királynője titulusban kapott az ünnep jóváhagyást a 1916-ban, Latin-Amerikában pedig Mindenszentek Királynője aszép ünnep elnevezése. Az átfogó tartalmú ünnepet ugyancsak XII.Pius pápa iktatta be 1955-ben, s 1969 óta helyezték napját augusztus 22-dikére abból a megggondolásból, hogy Szűz Mária királynői méltósága mennybeviteléből fakad, tehát alkalmasabb augusztus 15 után ünnepelni, az eredetileg meghatározott május 31-e helyett.

              Adja Isten, hogy a mennyekbe fölvett Boldogságos Szűzanya királynői koronája méltó helyen legyen az Európai Unió zászlaján!Az Istenanya segítse és támogassa keresztény politikusainkat, hogy bátran képviseljék a kereszténységet.

                                                                                                   Imre testvér

 

                                                       - O O O -

HÍREK

Június 27-30 közötti czestochowai országos zarándoklaton a Boldog Özséb kolostort  Szűcs F.Imre testvér  képviselte

                                                          +++

Borsos J. József perjel atya és Imre J. Csanád atya  pappá szentelésük 50. évfordulójára  -  a június 18-án bemutatott hálaadó szentmiséjét követően  - aranymisét mutatott be július 10-dikén Szendehelyen, július 24-dikén Gyöngyöspatán. Ugyancsak július 10-dikén az atyák szabadtéri szentmisét mutattak be Törökmezőn a kiskunfélegyházi cserkésztábor résztvevőinek. 

                                                          +++

József atya  július 8-dikán lelki napot tartott az Isteni Szeretet Leányai nővéreknél Budapesten és Sashalmon, augusztus 7-dikén egykori szolgálati helyén, a pécsi Lyceum templomban, augusztus 14-dikén szülőhelyén, Polgáron mutatott be aranymisét, augusztus 12-dikén pedig Nőtincsen tartott szentségimádást utána pedig ugyanott szentmisét celebrált.

                                                          +++

József atya és Csanád atya koncelebrált a felvidéki Zselízben - dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek pontifikálta szentmisén - Szent Jakab ünnepén,  július 25-dikén.

                                                          +++

József atya, Csanád atya és Imre testvér július 18-13-ig  rendtársaikkal közös lelkigyakorlaton vett részt Pécsett.                                                    

                    . 

Anyakönyvi hírek


BÁNÁTI Miklós  életének 85. évében június 7-dikén,  GLÓZER Mihály életének 56. évében július 4-dikén visszatért az örök hazába. 

  Nyugodjanak békében!

 

LÁTOGATÓINK - ZARÁNDOKLATOK

A július 13-dikai engesztelő virrasztásra - a márianosztrai híveken kívül -  zarándokok érkeztek Ipolyságról, Tompáról, Ipolyfödémesről, Palástról, Felső-, Középső- és Alsó-Túrról, Kéméndről, Kicsindről, Szalkáról, Helembáról, Budapestről, Szobról, Vácról, Kemencéről, Vámosmikoláról, Ipolytölgyesről, Nagybörzsönyből, Ipolydamásdról, és  Vácrátótról.  Augusztusi 13-án pedig az Ipolyfödémesről, Ipolyságról, Palástról, Helembáról, Ipolyszakállasról, Szobról, Vámosmikoláról, Kismarosról, Vácról, Inámról, Ipolybalogról érkezett hívekkel együtt könyörögtünk Szent István király országa népéért.

                                                         +++

 

Júliusi látogatóink

 

2-án: szabadtéri szentmisét mutattunk be a a Mária-kútnál. Szarvas Péter vezetésével Miskolcról érkező             zarándokok látogatták meg templomunkat.

3-án: Erdőkertesről, Nyíracsádról és Veresegyházról érkeztek zarándokok.

5-én: Szlávik Antal plébános atya vezetésével Vízkeletről, Hidaskürtről és Feketenyékről érkeztek zarándokok két busszal, Lormusz János plébános atya vezetésével pedig Vásárútról egy busszal, de ugyanezen napon rótta le tiszteletét a Szűzanya előtt az érdi cserkészek szobi tábora is.

6-án: Lelkigyakorlatuk befejezéseként gyalogos zarándoklat érkezett a Felvidékről Zsidó János plébános atya vezetésével. A szentmisét József atya mutatta be számukra.

7-én: Kalocsáról érkeztek fiatalok Geszler Péter atya vezetésével. Ugyanezen a napon Kunszentmártonból, Zsolt atya hittanos csoportjával  közösen elimádkoztuk a rózsafüzért, majd szentmisét mutattunk be számukra.

9-én: Budapestről, a Nosztalgia vonattal érkezőknek mutattuk be rendünk és templomunk történetét.

11-én: A kismarosi, kóspallagi és verőcei zarándokok szokásos havi elmélkedése  és szentmiséje volt templomunkban.

12-én: Budapestről a Gondozó és Családsegítő Szolgálat munkatársai ismerkedtek meg templomunkkal.

13-án:A Soroksárról érkezett Király Attila atya ötven fős hittanos csoportja számára mutattunk be szentmisét és ismertettük meg velük templomunk történetét.

15-én: Alsónémedi hittanosoknak mutattunk be szentmisét. Helembáról Zsolt atya vezetésével pedagógusok egy csoportja gyalogosan zarándokolt templomunkba.

16-án: Gyógyító szentmisét mutattunk be a törökbálinti plébánia munkatársaival. A szentmisén kiskunfélegyházáról érkezett zarándokok is résztvettek.

18-án: A budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Művészettörténeti tanszéke oktatói és hallgatói látogatták meg templomunkat Marosi Ernő professzor vezetésével.

19-én: A szentendrei Keresztelő Szent János plébániáról Kívés Zoltán  diakónus vezetésével érkezett zarándokokkal ismertettük meg templomunk és  a kegykép történetét.

21-én:  Weinrauch Márió ferences plébános atya vezetésével Szécsényből érkeztek fiatalok, akiknek bemutattuk templomunk történetét.

22-én: Dunavarsányból érkeztek zarándokok egy busszal, hogy lerójják tiszteletüket a Szűzanya előtt.

25-én: Kerékpáros turisták érkeztek Szolnokról, hogy megismerjék templomunkat.

31-én: Székesfehérvári kirándulók csoportjának mutattuk be templomunk és a 300 éves kegykép történetét.

 

Elnézést kérünk mindazoktól, akiket látogatóink sorából kihagytunk, de csak az előre bejelentett látogatásokat tudtuk regisztrálni.

 

                  Köszönjük zarándokaink és látogatóink megtisztelő figyelmét és adományait!

                  Szeretettel várunk vissza mindenkit!

 

KÖSZÖNET

 

Köszönjük az oltár melletti szolgálatot  Varju Ádám, Tasnádi Nóra, Zsombok László, Zsombok Zsófia, Fülöp Gábor, Bukovics Dóra, Blaskó Leila, Demmel Izabella  ministránsoknak.

                                                   +++

Templomunk példás tisztasága kivívta a zarándokok elismerését is, illő, hogy ismert legyen mindazok neve, akik hétről-hétre gondoskodnak erről: 

özv.Korcsok Ferencné, özv.Erdősi Péterné, özv. Domaniczky Lászlóné, Volentér Gáborné, özv.Vígh Sándorné, özv. Farkas Pálné,Nagy Mária Eszter, özv.Jaczkó Lajosné, özv.Papp lászlóné, özv. Bezeczky Sándorné, Juhász Lászlóné, özv. Szikora Lajosné, Pomaházi Mihályné, Sárköziné Mészáros Katalin, Mészáros Anikó, Schottner Ferencné, Pintér Józsefné, Niedermüller Anna, Pierer Zoltánné, Szolnyik Lajosné, özv.Zelenay Lászlóné, özv.Medek Lászlóné, özv.Bezeczky Pálné, özv.Mojzer Józsefné, Kutics Péter.

       Isten áldja őket munkájukért!

                                                                   +++

 

Következő lapszámunk - terveink szerint - Szűz Mária születése, azaz Kisboldogasszony napjára (szeptember 8.) jelenik meg.