You are here2016. január 20. Megnyílt az Irgalmasság Szent Kapuja Márianosztrán

2016. január 20. Megnyílt az Irgalmasság Szent Kapuja Márianosztrán


 

Legyetek irgalmasok, mint az Atya!


Az Irgalmasság Szentévében.

 Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök atya

2016. január 20-dikán, Esztergomi Boldog Özséb ünnepén megnyitotta a márianosztrai Magyarok Nagyasszonya bazilikában az egyházmegye ötödik Szent Kapuját.

 

 

"Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Békesség veletek!

 Könyörögjünk! Istenünk! Te legfőképpen az irgalom és a megbocsátás által nyilatkoztattad ki mindenhatóságodat. Add, hogy úgy éljük meg a kegyelem esztendejét, mint kedvező időt arra, hogy szeressünk Téged és testvéreinket az Evangélium örömében! Továbbra is áraszd ránk Szentlelkedet! Ne fáradjunk bele abba, hogy bizalommal arra fordítsuk tekintetünket, akit keresztül szúrtak, emberré lett Fiadra, aki végtelen irgalmad fénylő arca, nekünk bűnösöknek menedék, akik megbocsátásra és békére, szabadító és üdvözítő igazságra szorulunk. Ő a Kapu, amin keresztül Hozzád érkezünk, Ő a vigasztalás kimeríthetetlen forrása mindnyájunk számára. Ő a szépség, mely nem ismer alkonyt. Tökéletes boldogság a vég nélküli életben.

Szeplőtelen Szűz! Magyarok Nagyasszonya! Járj közben értünk Szent Fiadnál! Te vagy a húsvéti győzelem első és ragyogó gyümölcse, az Új Ég és az Új Föld fénylő hajnala, földi zarándoklatunk boldog kikötője!

 

 Nyissátok meg nékem, kapuit az égnek,/ Hogy rajtuk belépve hálát adjak az Úrnak! /Zs 118, 19-20/

Legyen minden tisztelet és dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, most és mindörökkön örökké! Amen."

 

   
A várakozás imádságos percei a bazilikában és a kapu megnyitása

 

P. Vizi András márianosztrai perjel-plébános köszöntötte Püspök atyát, a megjelent paptestvéreket: Ft. Izrael Pál letkési, Ft. Sztankó Attila zebegényi, Ft. Hefler Gábor szobi, valamint a Szlovákiából érkezett Ft Parák József ipolynyéki, Ft.Jókai Lukács óvári, Ft. Vanda Károly szalkai plébános atyákat, Ft. Kapás László nyugalmazott plébános atyát, a pálos atyákat: P. Csóka János tartományfőnököt, P. Borsos József emeritus tartományfőnököt,P. Botfai Levente pécsi, P. Györfi Szabolcs budapesti, P.Puskás Antal páloszentkúti perjeleket, P. Imre Csanádot, P. Temesvári Károlyt, P. Mátyás Mihályt, P. Balla Barnabást, P. Hesz Attilát, P. Pál Csabát , Fr. Szűcs Imrét, Fr. Fülep Vilmost, és Fr. Vörös Bulcsút. Külön üdvözölte a pálos konfrátereket: Dobroka László pálosvörösmarti polgármester, Dr. Sarbak Gábor, dr. Szentirmay Tamás, Tasnádi Tamás urakat, Ft. Milus Ferenc plébános urat Külön köszöntötte az Erdőkürtről érkezett pálos nővéreket,  a Márianosztrai Börtön és Fegyház képviseletében megjelent Kovács István parancsnokhelyettes és Péchy Dániel gazdasági vezető urakat, valamint Kiss László márianosztrai polgármester urat, nemkülönben az oltárszolgálatban részt vevőket,  az ünnepre érkezett zarándokokat és Márianosztra hívő népét.

 

Az olvasmányt Takács Péter börtönlelkész olvasta föl. /1 Kir 5, 2-7/

 

 

Evangélium Szent Lukács könyvéből


"Amint mentek az úton, valaki megszólította: "Követlek, bárhová mész is." Jézus azonban ezt mondta: "A rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania."Egy másikat felszólított: "Kövess engem!" Az így válaszolt: "Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat.” "Hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat - mondta neki -, te meg menj, és hirdesd az Isten országát."Egy harmadik ezt mondta neki: "Uram, követlek, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól."Jézus így válaszolt: "Aki az eke szarvára teszi kezét és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára." /Lk 9,58-62/

 

Az evangéliumot Dr. Völgyesi Levente diakónus hirdette

 

 

 

Püspök atya szentbeszédeiben, írásbeli és szóbeli megnyilatkozásaiban évek óta  - jóval azelőtt, hogy Ferenc pápa meghirdette a rendkívüli szentévet – az irgalmasság szent cselekedeteit sürgeti.  Többször hangsúlyozta - ezen az ünnepi alkalmon is -: senki nem maga választotta azt a helyet, s azokat a körülményeket, ahová született. Mindazoknak, akiknek  a mindenható Isten kegyelme folytán  jobb sors adatott  meg - morális kötelessége segítséget adni, támogatást nyújtani a társadalom perifériájára szorult embertársaiknak. Homíliájában fölidézte a bethesdai fürdőnél évek óta reménytelenül várakozó béna ember történetét megjelenítő igeszakaszt János evangéliumából. /Jn 5,2-9/ A magatehetetlen ember  - mindaddig, amíg az Úr Jézus meg nem szólította - azért nem jutott a számára gyógyulást jelentő vízhez, mert nem volt embere, aki bevitte volna.  Találjuk meg – buzdított Püspök atya – mi magunk is környezetünkben a bethesdai beteget, legyünk az embere, és irgalommal segítsük őt az éltető vízhez, a gyógyuláshoz! Egy hajléktalan férfivel történő  személyes találkozást említve  Püspök atya óva intett mindenkit attól az önhitt gondolattól, hogy a kényelemben élőket nem érheti csapás. Elég egy betegség, a munkahely elvesztése, vagy egyéb nem várt fordulat az  életben, s mi magunk is embertársaink irgalmára szorulva vergődhetünk. Szentbeszédének második részében Püspök atya szeretetteljes szavakkal emlékezett meg Esztergomi Boldog Özséb működéséről.

 

Könyörgés

P. Vizi András, P. Hesz Attila, P. Balla Barnabás

Eucharisztikus ima - P. Csóka János tartományfőnök

 

Szentáldozás

 

A pálos konfráterek fogadalom-megújítása

Ft. Milus Ferenc,Dobróka LászlóDr.Sarbak Gábor, dr. Szentirmay Tamás, Tasnádi Tamás, Dr. Beer Miklós

Az Úr áldása

 

P. Botfai Levente, P. Puskás Antal

P. Pál Csaba, P. Borsos József

 

 

Kivonulás

 

"Édes Jézus, légy vendégünk! Áldd meg, amit adtál nékünk.."

A márianosztrai pálos közösség a meghívott vendégeket, a plébánia közössége pedig az ünnepre érkezett zarándokokat látta vendégül.

Az ünnepi szentmise  zenei szolgálatát ifj. Emmer István kántor úr, és a márianosztrai Szederinda  kórus végezte.

A fotókat Bokor Klára újságíró és Kiss László, Márianosztra polgármestere készítette.

Hálás köszönetet mondunk mindenazoknak a márianosztrai híveknek, akik az ünnep előkészítésében, és lebonyolításában részt vettek! 

Dicsértessék Jézus Krisztus!