You are here2012.II.évfolyam 7.sz. Adventi idő

2012.II.évfolyam 7.sz. Adventi idő


Ave Regina! 

A márianosztrai Magyarok Nagyasszonya Bazilika és a Boldog Özséb kolostor hírharangja

 ADVENTI IDŐ

 2012.II.évfolyam 7
_____________________________________________________________________________ 


 

   Gárdonyi Géza  
Fel nagy örömre!
 
     
Fel nagy örömre! ma született, 
Aki után a föld epedett. 
Mária karján égi a fény, 
Isteni Kisded Szűznek ölén. 
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, 
Nézd csak örömmel Istenedet.
Nem ragyogó fény közt nyugoszik, 
Bársonyos ágya nincs neki itt. 
Csak ez a szalma, koldusi hely, 
Rá meleget a marha lehel. 
Egyszerű pásztor, térdeden állj! 
Mert ez az égi s földi király.
Glória zeng Betlehem mezején, 
Éjet elűzi mennyei fény; 
Angyali rendek hirdetik őt, 
Az egyedül szent Üdvözítőt. 
Egyszerű pásztor, arcra borulj, 
Lélekben éledj és megújulj!

 

 

Az év kegyelmei...


 

   

    Amikor  az  Örökkön Létező, akit  Istennek nevezünk kigondolta és  létbe hívta  a mindenséget,  a  látható  világot,  szeme  előtt már  ott  volt  az  időben  megvalósuló  földgömbünkön  az a  NOSZTRE-nek  nevezett  hegyes  földterület is,  ahol  a  történelmet  szemlélő Örök Atya  azt is előre  látta,  hogy itt  megépül  egy  Isten  dicsőségét  hirdető templom  és kolostor.

     Teremtményei  által vitte  végbe  az  Úr  gondolata megvalósítását.  Nagy  Lajos  király  által  indult el  az alapítás  1352-ben. A  századok  viszontagságaiban  sok megpróbáltatáson  ment  keresztül ez  a  templom és kolostor. Bár  a  Gonosz szeretné  meghiúsítani  Isten  terveit,  felhasználva erre embereket, különféle  gondolkodású  csoportosulásokat,  2012-ben  az  isteni  Gondviselés  gondoskodása  révén  mégis sikerült  megünnepelnünk az alapítás  660  éves évfordulóját  és még a Bazilika Minor  megtisztelő  rangot  is  megkapta  a  Magyarok Nagyasszonya  kegytemplomunk. Október 7-dikén  nagy  ünnepélyességgel, közel  1500  zarándok-testvérünkkel  együtt adtunk hálát mindezért. Egy  új  kis  harang  feliratában,  valamint  a  vatikáni  címer elhelyezésével  az  utókor  számára  is  emlékezetessé  akartuk  tenni  megemlékezésünket.  Egyházmegyénk főpásztora,  Dr.Beer  Miklós  püspök  atya pontifikálásával, a  magyar pálos rendházak  atyái  és  testvérei valamint Izidor Matuszewski generális atya koncelebrálásával végeztük hálaadásunkat.   A  toronyban  elhelyezett  harang  Boldog Özséb  nevét  viseli  azzal  a  gondolattal  és  kéréssel, hogy  „gyűjtsed  össze  imádságra, szeretetbe  és  élő  hitbe,  küzdő  magyar  népünk „

     Az idő kereke  már  elhozta  az egyházi  liturgikus év  végét, és  advent első vasárnapján új  esztendőt kezdtünk reménnyel és  várakozással.  A falu  adventi  koszorúján, a Bazilika előtti téren, már megyújtottuk az első gyertyát  az iskolás  gyerekek  áhítatos  műsora  közepette. A másodikat a falu ifjúsága, a harmadikat a felnőttek, míg a negyediket  a  kisgyermekes  családok  képviselői fogják meggyújtani.

     Szeretnénk, ha a gyertya  fényét látva  mindenki - még a templomba be nem térő is - észrevenné, hogy  Jézus  Krisztusban  eljött  közénk  a  világ  világossága!

     Az  advent  első  vasárnapi   evangélium  egyik  gondolata: „Nézzetek  fel és  emeljétek fel  fejeteket ! Megváltástok ideje közel van"! Tehát  óhajtva kell várnunk!  Azután pedig  arra figyelmeztet, mennyire  kell  vigyáznunk,  nehogy  rosszul  végződjék  az a  nap  számunkra...

     Féljünk  tehát  tőle,  vagy boldogan várjuk ? 

     Kézenfekvő  a  válasz : úgy élj, hogy ne kelljen  félned,  hogy  örömmel  várhasd!  A szolga  retteg, hogy mit fog mondani az  Úr.   A  gyermek - még ha  nem is  elég  tökéletes - vágyakozik  Atyja után, mert  érzi,  hogy  szeretet  várja,  a fenyítés (purgatórium) ellenére is, és  érzi, hogy örököse Atyjának.

     Törekedjünk Isten jó,  szófogadó  gyermekeivé válnunk, hogy  könnyebb szívvel álljunk az Úr Krisztus  elé, ha eljön az idő...

     Köszönöm mindenkinek közösségünk és Bazilikánk lelki és anyagi  támogatását! Segítség nélkül nem tudnánk  Isten  dicsőségére  és  a  Szűzanya  iránti tiszteletünk jeléül  köszönetünket  ily  módon  kifejezni. Jótevőinkért szüntelenül  imádkozunk!

    Az  adventi  várakozás  szent  ideje   hozza  meg  mindannyiunk  számára  az  isteni  Fény és  Szeretet megszületését.

 

    Borsos József  atya

 

 

 

A karácsonyi ünnepkör


   Az évnek nincs  még egy olyan hónapja, amihez annyi hagyomány tapadna - annyira az összetartozás állna a középpontjában -,  mint  Karácsony hava, december.

   A középkor óta ismeretes népszokás volt az ostyahordás. Négy színben sütötték: a fehér a Szűzanya lelki tisztaságát, a kék színű  az Úr Jézus sebhelyeit jelképezi, a piros ostya Jézus vérére, míg a  sárga halálára emlékeztet. Minden család annyit kapott, ahányan voltak, s a szentestén ízesítve fogyasztották el. Magyarország volt apostoli nunciusa, Juliusz Janusz - mielőtt átadta hivatalát templomunktól is elbúcsúzott - írt egy helyütt arról, hogy hazájában máig élő szokás az ostyasütés. Az oplatekkel - ostyával - a családtagok egymás felé fordulva kölcsönösen kérnek megbocsátást  az elkövetett bűnökért, amit a másik ostyájából letört darabka gesztusa és elfogyasztása kísér a kiengesztelődés jeleként. Mennyivel meghittebb cselekedet ez, mint a készülődéstől idegesen asztalhoz ülve elfogyasztani a méregdrága vacsorát, s mennyivel gyönyörűbb ajándék ezt, mint a "Mit kérsz karácsonyra?" kérdésföltevésre adott, eladósodásba torkolló "meglepetés-csoda"!

    Ugyanilyen meghitt készülődés volt hajdan - tudtommal Nógrád megyében máig él - a  népi ájtatosságnak a Szállást keres a Szent Család hagyománya.  Kisebb csoportokban a Szűzanya képével járták a falut kilenc napon át Karácsony előtt. Ahol szállást kaptak, együtt imádkoztak, énekeltek a háziakkal, majd áldást kérve a családra továbbálltak.

    Kedves hagyomány volt a Borbála-ág virágoztatása Karácsonyra. Szent Borbála vértanú napján (december 4.) tizenkét meggyfa ágacskát vágtak le, s tették vízbe. S amelyik kivirágzott, az a hónap különösképp örömtelinek igérkezett.  Az ifjú hölgyek leendő férjük megismerésének hónapját vélték meglátni a virágos meggyfa ágban. (A bátrabbak cseresznyefa ágacskákat tettek vízbe, mert az nehezebben borul virágba.) Szent Borbála napja a XVIII-XX. századig  (a 30-as évekig egészen biztosan) kiemelt napja volt a márianosztraiaknak. A kolostor épületének nyugati sarkán állt a szent kápolnája, akit a falu védőszentjeként  körmenettel, ünnepélyes külsőségek közepette tiszteltek.

    Míg december 4-dikét  hölgyek, addig Szent Miklós püspök napját a gyermekek várták izgatottan. Mit hoz? Csokit-é vagy virgácsot?                                                                      

A Bazilika betlehemje


    Luca napjához (december 13.) két népszokás is fűződik: a Luca-búza elvetése a karácsonyi oltárra és az ünnepi asztalra Krisztus születése, az új élet jelképeként, s a Luca-széke elkészítésének kezdete, amire, ha  (az éjféli szentmisén) fölálltak, meglátták ki boszorkány a jelenlevő hölgyek közül.  (Ez utóbbi szokás teljesen kihalt mára, aminek több  oka lehet: vagy nincsenek boszorkányok, vagy senkit sem érdekel, hogy ki a boszorkány,  vagy - a férfi rossz-nyelvek állítása szerint - nem kell már szék sem hozzá, hogy meglássák, vagy pedig - a női rossz-nyelvek terjesztésében - olyan lusták és tehetetlenek a férfiak, hogy már egy széket sem képesek összeeszkábálni, pláne szög nélkül... ) 

    A Szeplőtelen fogantatás ünnepe (december 8.) a XIX. századtól, kivált a Boldogságos Szűz Mária lourdes-i megjelenésétől (1854) a legszebb Mária-ünnepek sorába tartozik.

    A hónapnak (de az évnek is egyik) legcsodálatosabb eseménye a szenteste,  az izgatott és meghitt várakozás a kis Jézus megszületésére, a gyertyagyújtásra.  Valójában itt is  eltolódás figyelhető meg a századok folyamán. A szenteste ugyanis  kizárólag a várakozás ideje volt  a Megváltó születését jelző  éjféli szentmiséig. Csönd, meghittség, böjt kísérte... Kiengesztelődés egymás iránt az új élet kezdetén. A körbeült és megterített asztalon  a Luca-búza között egy szál gyertya égett, a böjt jeleként halat ettek, mellé almát, diót rágcsáltak, s aszalt gyümölcsöket majszoltak előkészítve a gyomrot a másnapi ünnepi ebédre. Imádkoztak, emlékeztek a család eltávozott tagjaira, a családfő a Bibliából Szent Lukács evangéliumát olvasta föl, s várták a betlehemezőket... Az éjféli szentmise előtt kezdődött a kántálás, amikor nagy zajt csapva, dudával, kereplővel űzték ki a fiatalok a gonoszt a településről, hogy a  Születésre már csak a jó maradjon... A születés hírűl adását jelképező gyertyát  a templomban gyújtották meg, s az ajándékozás  pedig csak ez után, éjjel vagy még inkább reggel történt. Az ünneplés karácsony napján volt és a rákövetkező nyolc napban. Ezek közül is kiemelkedett  Szent János apostol és evangelista ünnepe, amikor is az új bort áldották meg a templomokban. A megszentelt bornak kiváló hatást tulajdonítottak. Ezzel itatták meg az útrakelőket, a betegeket, sőt még a haldoklókat is.

    A Karácsony hava Szent Szilveszter pápa ünnepén hálaadó szentmisével zárult, s ezt követően önfeledt vidámsággal adtak hálát Istennek az évben kapott kegyelmekért némi malacsült, kocsonya, töltött káposzta, lencse  valamint a gyümölcsök erjesztett és érlelt leve kíséretében.

    Kívánom, hogy legyen ehhez hasonlóan áhítatos  és vidám a Karácsony hava idén is mindenki számára!

Vadász J.MáriaMagdolna nővér

 


 Zsinati könyörgés adventreUrunk, közeledik Fiad születésének ünnepe. Segíts, hogy zsinatunk
adventi várakozással, és a Szent Család lelkületével tanácskozzon
családjaink jelenéről és jövőjéről!

Hallgass meg, Urunk!


 

 

Anyakönyvi hírek

NAGY Tibor és MÁCSAI Krisztina

NIKOLETTA BARBARA nevű kisleánya

november 25-dikén részesült

Bazilikánkban a keresztség szentségében

Isten hozta a kis újszülöttet!

id. BEZECZKY János életének 61. évében

visszatért Teremtőjéhez.

Nyugodjék békében!

 

Zarándoklatok - látogatóink

 

December 1-jén volt két éves a honlapunk, s ebből az alkalomból a virtuális hálón tett látogatásokról teszünk közzé egy rövid összefoglalót. Két év alatt közel 12.000 - napokban fogjuk átlépni - látogatója volt honlapunknak, ebből az utolsó kilenc hónap statisztikája a következő:

2012. március 1-december 1-ig 6.439-en kerestek föl bennünket, hónapról hónapra egyre növekszik látogatottságunk. A kedves Látogatók összesen 26.100 oldalt tekintettek meg, tehát aki idetéved első látogatóként végigolvassa, nézi a tartalmat. A három leglátogatottabb nap április 8.vasárnap, május 22. kedd és október 7. vasárnap volt. Ez utóbbi alkalommal 87-en érdeklődtek Bazilikánk iránt. ( A dátum érdekessége, hogy ezzel egyidőben volt a basilica minor cím kihírdetése és a bérmálkozás másfél ezer zarándok jelenlétében, s úgy tűnik, akik akadályoztatva voltak abban, hogy személyesen legyenek jelen, a virtuális hálón lélekben velünk tartottak.) Naponta átlagban 29-en nyitják meg honlapunkat. Örvendetes, hogy 68,83 % az új látogatóink, és 31,17% azoknak az aránya, akik heti, havi rendszerességgel visszatérve követik Bazilikánk történéseit.

A honlapunk megtekintésére fordított idő átlagosan 4 perc volt. Talán a nyelvi nehézségeknek (Google-fordító stb) miatt fél óra körüli időt a franciaországi Boise-ból (30:49), az ausztráliai Canberrából (28:26) és Nagyatádról (28:56) töltöttek velünk a virtuális hálón, de rajtuk kívül még  123-an voltak, akik 20 percnél hosszabban időztek itt. 528 kedves látogatónk 10 és 20 perc között, 3.247-en pedig 3 és 10 perc közötti időt szántak arra, hogy akár a közelgő eseményekről hírt kapjanak, akár pedig az Ave Regina! című online tájékoztatónk legújabb számát elolvassák.

Összesen 35 országból kerestek föl minket, a földrészek közül csupán Közép-és Dél-Amerikából nem mutattak érdeklődést honlapunk iránt. Pár ország érdekességként, ahonnan megkeresés érkezett: Cote d'Ivoire (Afrika Ny-i partvidéke), Izrael, Palesztina, India és Malaysia. Külföldi látogatóink közül a svédek töltöttek átlagosan a legtöbb időt 5:09 mp-et honlapunkon, a legtöbb oldalt - átlagban 7-et -  viszont izraeli kedves látogatóink néztek meg. Az országok toplistája:1. Magyarország,2. Szlovákia,3. Románia, 4. USA, 5. Németország, 6. Lengyelország, 7. Ausztria, 8. Nagy-Britannia, 9. Australia, 10. Franciaország. (A nagyobb európai, hagyományosan katolikus országok közül csak Portugáliából nem volt látogatónk.)

Az országokon belül - Magyarországot is beleszámítva - 322 települést lehetett regisztrálni. A városok toplistája: 1. Budapest, 2. Pécs, 3. Bratislava/Pozsony 4. Vác, 5. Gödöllő, 6. Szeged, 7. Szigetszentmiklós, 8. Miskolc, 9. Győr, 10. Sturovo /Párkány.

A főoldalon kívül a legtöbben a Búcsúk és jeles napok (1201), az Elérhetőség (1147)  és a Közelgő események (1104) menüpontokat keresték föl, amiből  arra lehet következtetni, hogy vagy már ellátogattak Bazilikánkba, vagy pedig tervezik a személyes jelenlétet.

(Forrás:Google Analytic )

Hálásan köszönjük honlapunkhoz fűzött megjegyzéseiket, és továbbra is szeretettel várjuk a  Kapcsolat/üzenet a szerkesztőnek kategória alatt és a Vendégkönyvben.


Köszönjük a megkereséseket abban a reményben, hogy honlapunk egy lépéssel közelebb hoz mindenkit a márianosztrai

Magyarok Nagyaszonya Bazilikához, azon Keresztül Égi Édesanyánkhoz és rajta keresztül az Úr Jézushoz,

a Mindenség Urához!

 

A  betlehemi Gyermek  örömével  kívánnak  áldott Karácsonyt  és  Isten  áldotta  új  esztendőt a

Magyar Pálos Rend Boldog Özséb kolostorának  szerzetesei:


P. Borsos J. József, P. Temesvári K. Benedek, P. Vizi G. András, Fr. Szűcs F. Imre

 

 

 

 

 

(Következő számunk januárban látható, a téma - terveink szerint - a HIT Éve)